Lokalplanområdet

Lokalplanområdet er en del af et område til kontorformål mm., der ligger i tilknytning til Lindholm Havn; et større erhvervs- og havneområde til erhvervsvirksomheder, herunder havnerelaterede erhverv. Området er en del af Erhvervsområde Øst, der er en af de primære erhvervsområder i Nyborg. Med vedtagelsen af kommuneplantillæg nr. 6 blev havneområdet mm. desuden udpeget som erhvervsområde forbeholdt produktionsvirksomheder samt havne- og logistikerhverv. Lindholm Havn ligger mellem Nyborg by og naturområdet ved Slipshavn og Knudshovedhalvøen med god tilgængelighed til den nationale infrastruktur over Storebælt. 

Lokalplanområdet består af én kontorbygning, Lindholm Havnevej 33, 5800 Nyborg (matr. nr. 34l, Nyborg Markjorde). Området ligger ca. 3 km fra Nyborgs bykerne og Nyborg station i et området præget af tung industri og havneerhvervsvirksomheder. 

Figur 1: Lokalplanområdet og dets placering ved Lindholm Havn i Nyborg.