Bæredygtighed

Nyborg Kommune arbejder for, at byudvikling sker på et bæredygtigt grundlag, hvor der tages vidtstrakte hensyn til natur og miljø, klimatilpasning, hensigtsmæssige infrastrukturelle løsninger, energibesparende løsninger, sundhedsfremmende tiltag samt løsninger til beskyttelse af grundvandet.

Denne lokalplan understøtter dette mål ved:

  • at sikre , at bebyggelsen sikres mod 100 års stormflodshændelser, ved at fastsætte en gulvkote på 2,5 m over DRV 90.
  • At der etableres et grønt landskabsbælte langs Holmens Boulevard. der sikre spredningskorridoren fra fjorden til cirkuspladsen, samt udlægger areal hvor der kan indarbejdes LAR.
  • at udnytte tilovers blivende areal i byen, hvilket begrænser arealforbruget i det åbne land.