Naturbeskyttelse og beskyttelseslinjer

Beskyttelse af sjældne dyr og planter

Der er ikke beskyttet natur indenfor området, herunder bilag IV arter. Beplantningen langs den østlige del af grunden sikres, da der er træer, der potentielt kan huse flagermus. De eksisterende træer indenfor og i kanten af området kan i mindre omfang udgøre lokale støttepunkter for dyrs færdsel.

Nærmeste § 3 beskyttede område er en eng beliggende ca. 200 m mod vest. Nyborg Kommune vurderer, at realisering af lokalplanen ikke vil få negative konsekvenser for engen.

Internationale naturbeskyttelsesområder

Nærmeste Natura 2000-område er nr. 118 - Søer ved Tårup og Klintholm, der ligger over 4,5 km øst for Langå. Det vurderes, at planen ikke vil påvirke Natura 2000-området på baggrund afstanden og anvendelsen.

Bygge- og beskyttelseslinjer

Planområdet berører ingen af naturbeskyttelseslovens bygge- og beskyttelseslinjer.