Planens indhold

Lokalplanen sikrer, at området kun kan benyttes som sommerhusområde. Det indskærpes, at der maksimalt kan etableres én sommerbolig pr. parcel, hvilket også betyder, at der ikke må etableres annekser i området. Baggrunden er, at det er ønskeligt at samle bebyggelsen til beboelse for at mindske indkigsgener på de tæt beliggende og små sommerhusgrunde.

Byrådet ønsker at give mere tidssvarende bebyggelsesmuligheder i mange af kommunens sommerhusområder. Derfor lempes bestemmelser for bygningshøjde fra 4,5 til 5 meter for lokalplanområdet og den maksimale bebyggelsesmulighed hæves. Byggeretten for området fastsættes efter Bygningsreglement 2018 til 15% af hver ejendom. For udmatrikulerede sommerboligparceller (delområde I) gælder endvidere et fradrag på 50 m2 til sekundære bygninger (carporte, skure, mv.).

Lokalplanen fastsætter bestemmelser for klimasikring af bebyggelse på oversvømmelsestruede arealer. På baggrund af en vurdering af sommerhusområdet ved Nordenhuses karakter, hvad angår sommerboligernes værdi og levetid, fastsættes i denne lokalplan et krav om minimums sokkelkote, der sikrer området ved en 100 års hændelse i 2050, jf. Nyborg Kommune Klimatilpasningsplan. Konkret betyder det, at der ikke må etableres bebyggelse til beboelse med en sokkelkote under 2,4 meter over DVR90.

 

Det er et vigtigt planlægningsmæssigt formål at sikre offentlighedens adgang til kysterne. Mange af sommerhusene ved Nordenhuse er placeret tæt på kysten, hvilket betyder, at der er et relativt lille areal mellem havet og husene, der er tilgængeligt for offentligheden. Dette indskærper nødvendigheden af at sikre adgangen til dette areal. Der er etableret to stier til strandarealet i lokalplanområdet. Lokalplanen sikrer, at disse bevares som offentligt tilgængelige stier.

Lokalplanområdet rummer to bevaringsværdige bygninger: Nordenhusevej 23 og 25, 5800 Nyborg. Bygningerne, der har middel bevaringsværdi, sikres mod nedrivninger og ændringer uden byrådets tilladelse ved nærværende lokalplan.

Det er slutteligt lokalplanens formål at sikre, at området bevarer sit præg som sommerhusområde samt at der gives mulighed for varierede arkitektoniske udtryk. Området fremstår således allerede arkitektonisk varieret med sommerboliger af varierende alder og stilistisk udtryk. Derfor gives der i lokalplanen vide rammer for arkitektonisk udtryk, herunder farvevalg.

Områdets karakter som sommerboligområde sikres bl.a. ved at fastsætte det maksimale tilladte etageantal til 1. Endvidere opsættes begrænsninger for udformningen af tage i form af en maksimal taghældning på 30 grader. Formålet er at sikre, at sommerboligerne fremstår mindst muligt dominerende set fra hav/kyst.

Slutteligt fastsættes det, at al bebyggelse til overnatning skal sammenbygges med sommerboligen for at modvirke en spredning af bebyggelse til beboelse.

Figur, nedenstående: Illustration af byggelinjer på en eksempelgrund på 800 m2 (20 x 40 meter). Alle bygninger skal som udgangspunkt placeres 5 meter fra skel og der må endvidere ikke placeres bebyggelse søværts strandbeskyttelseslinjen. I bræmmen 2,5-5 meter fra skel (markeret med blå skravering) kan nogle former for bebyggelse dog tillades under visse forudsætninger.