Forsyning

Varmeplan

Lokalplanområdet ligger uden for områder med mulighed for kollektiv varmeforsyning. 

Nyborg Forsyning og Service A/S (NFS) arbejder medio 2022 på et projekt for fjernvarmeforsyning af Refsvindinge og Ørbæk. Projektet er endnu ikke godkendt. Hvis projektet realiseres vil lokalplanområdet muligvis kunne forsynes ved hjælp af fjernvarme.

Spildevandsplan

Lokalplanområdet er i dag åben land (jomfruelig mark) og vil skulle inddrages i Spildevandsplanen som et kloakopland. Dertil kræves tillæg til spildevandsplanen, som kommunen gennemfører. 

Den endelige løsning for håndtering af hhv. regn- og spildevand fastlægges i spildevandstillægget, der danner grundlag for detailplanlægningen af området. 

Regnvand fra tage forventes håndteret lokalt med nedsivning for at bevare grundvandsdannelsen i området. Nedsivning vil i så fald ske direkte på terræn eller i faskiner enten lokalt på de enkelte matrikler eller i et fælles regnvandssystem afhængig af pladsforhold, og i hvilke områder jorden vurderes mest nedsivningsegnet. 

På grund af drikkevandsinteresserne i området må der ikke foretages nedsivning af vejvand og overfladevand fra parkeringsarealer. Det vil også sige, at permeable belægninger og faskiner på disse arealer ikke tillades. Vej- og parkeringsarealer skal udføres med tætte belægninger med fald mod afløb.

Eventuelle regnvandsbassiner skal af samme årsag udføres med 100 % tæt membran, og som vådbassin med permanent vandspejl.

Vandforsyning

Lokalplanområdet ligger i et område der forsynes med vand fra Ørbæk vandværk, og ny bebyggelse forudsætter tilslutning fra ovennævnte vandværk.

Elforsyning

Elforsyningen til lokalplanområdet varetages af Vores Elnet A/S.