Risikobekendtgørelsen

Ebrofrost A/S og Orskov Foods A/S er omfattet af risikobekendtgørelsen. Konsekvenser for udvikling af områder berørt af sikkerhedsafstande eller skadesafstande fra virksomheder omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 372 af 25/04/2016 om kontrol med risikoen for uheld med farlige stoffer (risikobekendtgørelsen) skal belyses.

Etablering af nye aktiviteter og ændret anvendelse af bebyggelse og områder indenfor skadesafstande (500 meter eller den konkret gældende konsekvensafstand) fra virksomheden, til f.eks. offentlige bygninger og arealer, rekreative områder, områder, som på grund af deres karakter er af særlig interesse eller særligt følsomme, ligeledes boligområder, veje og andre transportanlæg, samt bygninger med lokaliteter, der er omfattet af Beredskabsstyrelsens driftsmæssige foreskrifter, og bygninger og områder, som er svært evakuerbare (jf. risikobekendtgørelsen § 2), vil kræve at det i h.t. risikobekendtgørelsens bestemmelser kan eftervises at være sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

Lokalplanen overlapper med planlægningszonen på 500 m fra virksomhederne. Det overlappende areal er vejareal. Mellem planområdet og virksomhederne ligger et større boligområde.

Risikomyndighederne for virksomhederne har været hørt om planerne. Fyns Politi og Beredskab Fyn har oplyst, at de ikke har noget at bemærke til planerne, hvad angår risikovirksomhederne. Risikomyndigheden i Nyborg Kommune har bemærket følgende:

Risikovurderingen af risikovirksomheder er bl.a. baseret på en vurdering af hvor mange mennesker omkring virksomheden som kan blive påvirket. Den teoretiske øgning, af det mulige antal beboere, er så lille, i forhold til det samlede antal mennesker i Ørbæk by og omegn, som danner grundlag for de befolkningsdata, som de to risikovirksomheder risiko er beregnet ud fra, at det ikke vil ændre på risikovurderingen.

Risikoniveauerne omkring risikovirksomhederne indgår også i risikovurderingen af virksomhederne. Området som lokalplanen omfatter ligger uden for laveste risikoniveau. Derfor vurderes det, at ændringerne i forbindelse med lokalplanen ikke har betydning i forhold til risiko og risikovirksomhederne.”

Det konkluderes derfor, at lokalplanen ikke har betydning i forhold til risiko og risikovirksomhederne.

Se oversigtskort under afsnittet Påvirkning af produktionsvirksomheder under Forhold til anden planlægning.