Landzonelokalplan med bonusvirkning

Planloven giver kommuner mulighed for at udforme en landzonelokalplan, med den såkaldte bonusvirkning, som erstatter de landzonetilladelser, der er nødvendige for planens virkeliggørelse. Bonusbestemmelserne i en landzonelokalplan kan indeholde betingelser svarende til de betingelser, der kan indeholdes i landzonetilladelser.

På denne baggrund tillægges denne landzonelokalplan bonusvirkning med hjemmel i planlovens § 15, stk. 4 for så vidt angår de af lokalplanens bestemmelser, der erstatter landzonetilladelser efter planlovens § 35, som ellers ville have været nødvendige for, at lokalplanen kan gennemføres.

Med lokalplanens endelige vedtagelse meddeles der således samtidig tilladelse efter planlovens § 35 stk. 1 til ændret anvendelse og opførelse af bebyggelse i overensstemmelse med lokalplanen.