Støjforhold

Den planlagte anvendelse af lokalplanområdets boligområde vil ikke medføre støj, der kan genere de eksisterende naboområder.

En lokalplan må som udgangspunkt ikke udlægge støjbelastede arealer til støjfølsom anvendelse, f.eks. boliger. En lokalplan må kun udlægge støjbelastede arealer til støjfølsom anvendelse, hvis planen med bestemmelser om etablering af afskærmningsforanstaltninger kan sikre den fremtidige anvendelse mod støjgener.

De vejledende støjgrænser fra Miljøstyrelsen er formuleret for indikatoren Lden. Den udtrykker års-middelværdien af støjen udendørs og tillægger støjbegivenheder i aften- og natperioden højere vægt end støjen om dagen. Den har derfor også en bedre sammenhæng med den måde, støjen opleves på, end støjens gennemsnit.

Støj fra vejtrafik

En del af lokalplanområdet er beliggende indenfor støjkonsekvenszonen omkring Svendborg Landevej - i kommuneplanen. I planlægningszonerne for støj kan der ikke udlægges området til støjfølsom anvendelse, som eksempelvis boliger, før det er dokumenteret, at det samlede støjniveau er acceptabelt.

Miljøstyrelsen har fastsat vejledende grænseværdier for støj fra vejtrafik. Efter Bygningsreglement 2018 gælder der endvidere krav om at støjen indendørs ikke må overstige Lden 33 dB. Se tabellen nedenfor. 

Lden i dB Udendørs og på facader Indendørs med åbne vinduer Indendørs med lukkede vinduer
Boliger (og udendørs opholdsarealer) 58 46 33

Tabel: Grænseværdier for støj fra vejtrafik. Støjgrænserne er nærmere defineret i Miljøstyrelsens vejledning nr. 4/2007, ”Støj fra veje” og Bygningsreglement 2018.

 

I forbindelse med udarbejdelse af lokalplanen er der udført en støjredegørelse, som viser, at hovedparten af området ikke er belastet af vejstøj over 58 Lden. Der kan ved grundskel mod Svendborg Landevej beregnes en støjbelastning i intervallet mellem 54 og 62 Lden. Det vurderes, at det ved etablering af passende afværgeforanstaltninger i form af støjvold eller støjskærm, vil være muligt at over holde de vejledende støjgrænser på støjbelastet facade samt udendørs opholdsarealer.

Lokalplanen sikrer, at der tilvejebringes et tilfredsstillende støjniveau inden ibrugtagning.