Støjforhold

En lokalplan må som udgangspunkt ikke udlægge støjbelastede arealer til støjfølsom anvendelse, f.eks. boliger eller kontorer. En lokalplan må kun udlægge støjbelastede arealer til støjfølsom anvendelse, hvis planen med bestemmelser om etablering af afskærmningsforanstaltninger kan sikre den fremtidige anvendelse mod støjgener.

De vejledende støjgrænser fra Miljøstyrelsen er formuleret for indikatoren Lden. Den udtrykker års-middelværdien af støjen udendørs og tillægger støjbegivenheder i aften- og natperioden højere vægt end støjen om dagen. Den har derfor også en bedre sammenhæng med den måde, støjen opleves på, end støjens gennemsnit.

Støj fra vejtrafik

Miljøstyrelsen har fastsat vejledende grænseværdier for støj fra vejtrafik. Se tabellen nedenfor. 

Lden i dB Udendørs og på facader
Liberale erhverv 63

Tabel: Grænseværdier for støj fra vejtrafik. Støjgrænserne er nærmere defineret i Miljøstyrelsens vejledning nr. 4/2007, ”Støj fra veje”.

Lokalplanen muliggør bl.a. liberale erhverv i form af kontorer i den sydlige og nordlige del af lokalplanområdet. Liberale erhverv må ikke planlægges på arealer, der er belastet af vejtrafikstøj på Lden 63 dB eller mere. 

Lokalplanområdet ligger ud til flere veje, hvor særligt Holmens Boulevard i fremtiden skal håndtere en større trafik i takt med at boligområdet på Yderpiererne mod syd udbygges. 

Der kan forventes en trafikmængde på Holmegade på ca. 2.000 ÅDT og på Holmens Boulevard på ca. 1.500 ÅDT. Anvendelse af en trafikmængde på 2.000 ÅDT i trafikstøjberegningsprogrammet N2kR-TC Version 1.3, viser et orienterende beregningsresultat på Lden 62 dB, i afstand på 10 meter fra vejmidten. Kommunen skønner på den baggrund, at trafikken i omgivelserne ikke vil give anledning til trafikstøj i lokalplanområdet, som overskrider den vejledende støjgrænseværdi for trafikstøj, jf. ovenstående tabel.

Støj fra virksomheder

Virksomheden liggende i lokalplanområdet skønnes at overholder de vejledende støjgrænseværdier for planområdet, anført i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 af 1984 om ekstern støj fra virksomheder. De nærmeste virksomheder til lokalplanområdet, er placeret således at der ligger boligområder mellem virksomhederne og lokalplanområdet. Det skønnes derfor at virksomhederne overholder de vejledende støjgrænseværdier for planområdet, anført i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 af 1984 om ekstern støj fra virksomheder.