Lokalplanområdet

Lokalplanen omfatter et areal sydøst for Nyborgs bymidte. Området ligger med nær tilknytning til havnefronten og er en del af de tidligere baneterræner ved DSB's færgelejer på det der i dag betegnes Yderpiererne. 

Lokalplanens område er afgrænset af Holmens Boulevard mod vest, Holmegade mod nord, Sølystvej mod øst og den kommende bypark på de gamle færgelejer mod syd. Øst for lokalplanområdet ligger Knudshovedvejskvarteret, et større boligområde med blandede boligtyper. Mod vest ligger de nye boligområder på havnefronten, nærmest AB Holmegaardens boliger ved Toldbodgade og Remisegade.

Mod nord og syd ligger arealer, der fortsat er under udvikling: Nord for Holmegade planlægger Nyborg Kommune at opføre et stort sundhedshus med forebyggende sundhedstilbud fra Nyborg Kommune samt sundhedsaktører under sygesikringens overenskomst, fx praktiserende læger, speciallæger og fysioterapeuter. Mod syd ligger Yderpiererne, der er et stort byudviklingsområde, hvor der planlægges opført 25.000 m2 boliger (ca. 200-300 boliger) de kommende år. Nærmest lokalplanområdet anlægges i øjeblikket en offentlig bypark. 

Lokalplanområdet rummer bygninger, der tidligere har huset togværksteder og som i dag benyttes af hhv. Nyborg Destilleri og Lokale- og Anlægsfonden. I den nordøstlige ende af området ligger desuden en mindre kontorbygning, der i dag benyttes af boligforeningen AB Holmegaarden.

Figur 1: Oversigtskort med placering af lokalplanområdet (rød afgrænsning) i Nyborg by i 1954 og 2021. Området har ændret sig markant siden åbningen af Storebæltsforbindelsen i slut 1990'erne. Værkstedsbygningerne i lokalplanområdet er nogle af de eneste synlige rester fra områdets tidligere anvendelse.

De tidligere togværkstedsbygninger er markante og repræsenterer en af de sidste synlige rester af byens fortid som vigtigt jernbaneknudepunkt mellem Øst- og Vestdanmark. Bygningerne er derfor også udpeget som bevaringsværdige og omfattet af nedrivningsforbud i den gældende lokalplan nr. 235. Bygningerne er i dag moderniseret, men med respekt for bevaringsværdierne. Bygningerne fremstår i gule teglsten med fine bygningsdetaljer og tage med tagpap. Ombygningerne har tilføjet større glas- og cortenstålselementer. 

Figur 2: De to bevaringsværdige bygninger i lokalplanområdet set fra Holmens Boulevard, 2020.

Figur 3: Nyborg Destilleri set fra nord fra Holmegade. I forgrunden det uudnyttede byggefelt og til venstre AB Holmegaardens bygning.

I sammenligning med de bevaringsværdige bygninger fremstår AB Holmegaardens administrationsbygning mere beskeden: En to etagers bygning med saddeltag med tagpap; stueetagen fremstår hovedsageligt med pudset facade og overetagen beklædt med træ. 

En bred bræmme langs Holmens Boulevard i den vestlige ende af lokalplanområdet er friholdt for bebyggelse og er på den midterste del af grunden udlagt som et bakket, græsdækket forløb, der giver en grøn kant mod vejen.

Den nordlige del af lokalplanområdet fremstår åben: Her ligger et uudnyttet byggefelt ejet af DSB Ejendomme.

Figur 4: Lokalplanområdets afgrænsning og nuværende forhold.