Forsyning

Lokalplanområdet ligger i fjernvarmeområde, hvorfor ny bebyggelse skal tilsluttes fjernvarme. Der kan suppleres med alternativ opvarmning f.eks. solvarme efter regler fastsat af Nyborg Kommune.

Byrådet skal dispensere fra tilslutningspligten til et kollektivt varmeforsyningsselskab når bebyggelsen opføres som lavenergihus jf. planlovens § 19 stk. 4 og § 21 A.

Lokalplanområdet ligger i et privat separatkloakeret område. Spildevand og regnvand skal separeres før tilslutning til det offentlige spildevandsanlæg. 

Lokalplanområdet forsynes med vand fra NFS (Nyborg Forsyning), og ny bebyggelse forudsætter tilslutning fra ovennævnte vandværk.

Elforsyningen til lokalplanområdet varetages af Energi Fyn.