Baggrund og formål

Baggrund

Nyborg byråd har truffet beslutning om udarbejdelse af nærværende lokalplan på baggrund af, at den nuværende lokalplan ikke giver mulighed for at imødekomme ønsket om, at opføre tæt-lav bebyggelse på den nordlige del af grunden.

Området for den nye bebyggelse har hidtil indgået som en del af lokalplan nr. 226 fra 2012, som ligeledes omfatter det trelængede bevaringsværdige gårdanlæg på Aldershvilevej og enkelte parcelhusgrunde. Lokalplan 226 afløses af den nye lokalplan. Den overordnede anvendelse af lokalplanområdet til boligformål fastholdes.  

Formål

Lokalplanen har fortsat til formål at sikre den bevaringsværdige bebyggelse på Aldershvilevej, herunder at muliggøre nedrivning af driftsbygningen mod Aldershvilevej og opførelse af ny beboelsesfløj. Den nye fløj skal opføres, så karakteren af det eksisterende trelængede gårdanlæg bibeholdes.

Lokalplanen åbner endvidere mulighed for udstykning af en parcel til opførelse af et enfamiliehus.

I den nordlige del af lokalplanområdet giver lokalplanen mulighed for en mindre tæt-lav boligbebyggelse på baggrund af et konkret skitseprojekt.

Endelig har lokalplanen til formål at sikre, at området gives et grønt helhedspræg i harmoni med den eksisterende boligbebyggelse langs Aldershvilevej.