Vandområdeplaner

Vandområdeplanerne er samlet en plan for at forbedre det danske vandmiljø. De skal sikre renere vand i Danmarks kystvande, søer, vandløb og grundvand i overensstemmelse med EU's vandrammedirektiv.

Lokalplanen vurderes ikke at kunne medføre en væsentlig negativ påvirkning på vandområder udpeget i vandområdeplanerne for perioden 2015-2021.