Støjforhold

En lokalplan må som udgangspunkt ikke udlægge støjbelastede arealer til støjfølsom anvendelse, f.eks. boliger. En lokalplan må kun udlægge støjbelastede arealer til støjfølsom anvendelse, hvis planen med bestemmelser om etablering af afskærmningsforanstaltninger kan sikre den fremtidige anvendelse mod støjgener.

Støj fra vejtrafik

De vejledende støjgrænser fra Miljøstyrelsen er formuleret for indikatoren Lden. Den udtrykker års-middelværdien af støjen udendørs og tillægger støjbegivenheder i aften- og natperioden højere vægt end støjen om dagen. Den har derfor også en bedre sammenhæng med den måde, støjen opleves på, end støjens gennemsnit. Boligbebyggelse og opholdsarealer inden for lokalplanområdet må ikke påføres et støjniveau for vejtrafik, der overstiger 58 dB, beregnet som, Lden på vægtet døgnbasis. 

Trafikken på Lindenborgvej er lav, og det vurderes, at der ikke vil være overskridelse af grænseværdi for vejtrafikstøj.

Årsdøgnstrafikken på Fynsvej er ca. 6.800 køretøjer, hvoraf den tunge trafik udgør 3,5 %. Hastigheden på Fynsvej er 80 km/t. Med udgangspunkt i Nord2000 metoden, der tager afsæt i afstand fra vej ift. hastighed på den pågældende vej opgjort ift. grænseværdierne, vil der inden for et område på omkring 75 meter fra Fynsvej være et støjbidrag på mere end 58 dB. Sættes ÅDT til 8.000 enheder vil der inden for en afstand af 90 meter fra Fynsvej være et støjbidrag på mere end 58 dB.

Idet lokalplanområdet ligger i en afstand af omkring 400 meter fra Fynsvej, overholdes støjgrænseværdierne. 

Der planlægges desuden for, at området vest for lokalplanområdet på sigt inddrages til nyt boligområde. Realiseringen af planerne forventes at bidrage med omkring 3-400 boliger til området. Den primære vejadgang bliver dog via Fynsvej.

Planområdet ligger desuden i en afstand af ca. 550 meter fra den fynske motorvej, og lokalplanområdet udsættes ikke for vejtrafikstøj over den gældende støjgrænse på 58 dB fra motorvejen.