Lokalplanområdet

Lokalplanområdet omfatter et areal på ca. 5,4 ha, der anvendes til landbrugsdrift. Området ligger som en udvidelse af Rosilde by mod øst. Planområdet afgrænses mod øst af et beplantet jorddige, og mod vest af Skolevej, hvor der også ligger et større parcelhusområde. Mod nord afgrænses området af et grønt område, som med lokalplan nr. 208 er udlagt til boligbebyggelse i form af åben-lav boligbebyggelse. Nord herfor ligger der eksisterende boligbebyggelse. Mod syd afgrænses området af et læhegn med bagvedliggende fodboldbaner tilhørende Danehofskolen afd. Vindinge.

Terrænet er let faldende mod syd, hvor det højeste punkt i nord ligger i kote 10, mens det laveste punkt ligger i kote 6.