Jordforureningsloven

En del af planområdet (matr. nr. 7n) er kortlagt på vidensniveau 1 iht. jordforureningsloven, da der har været oplagt af olie i forbindelse med skole fra 1970 og fremefter. V1-kortlægninger er ejendomme, hvor der har været aktiviteter, der kan give anledning til forurening. På disse ejendomme er der således ikke udført undersøgelser og ejendommen er så længe den er V1-kortlagt ”mistænkt” for forurening. 

Hvis man ønsker at bygge og/eller grave på en kortlagt ejendom, skal man søge Nyborg Kommune om tilladelse til projektet. Tilladelsen gives efter §8 i Lov om forurenet jord. Tilladelse kræves, hvis arealet skal ændres til følsom anvendelse, herunder bolig, børneinstitution og alment tilgængelige arealer. Såfremt der kan gives §8 tilladelse til ansøgte projekter vurderes den eventuelle forurening ikke at kunne give anledning til væsentlige negative påvirkninger af menneskers sundhed.

Efter § 50 a i Jordforureningsloven er alle arealer i byzone som hovedregel lettere forurenet. Disse områder har betegnelsen ’områdeklassificerede arealer’. Et områdeklassificeret areal er et område hvor man formoder, at der kan være forurenet jord pga. den historiske benyttelse. I praksis er alle arealer i byzone, der ikke er blevet undersøgt herfor, betegnet som et områdeklassificeret areal.