Forsyning

Varmeplan

Lokalplanområdet ligger i naturgasområde.

Spildevandsplan

Området er/er planlagt separatkloakeret, og derfor skal spildevand og regnvand separeres før tilslutning til det offentlige spildevandsanlæg. Af ressourcemæssige hensyn er det ønskeligt at nedsive regnvand. Miljømyndigheden kan, på nærmere givne vilkår, give tilladelse til nedsivning af regnvand fra tage og overfladevand fra befæstede arealer. Tilladelsen kan som hovedregel kun gives, hvis nedsivningen kan ske uden risiko for grundvandet, hvis det er geoteknisk muligt, og hvis det kan ske uden ulemper for naboer.

Nedsivning af tagvand i faskine bør ikke ske, hvor grundvand står højt. Højeste grundvandsstand (sekundære/terrænnære) bør ikke stå højere end 1 meter under faskinens bund.
Faskiner kan dog etableres på hver ejendom med overløbsmulighed til regnvandssystemet, og virke som små forsinkelsesbassiner inden afledning til forsyningen. Samtidig kan ”hverdagsregn” nedsives i måske 80 % af tilfældene.

Befæstelsesgraden for lokalplanområdet må ikke overstige 30 % uden forsinkelse af regnvandsafledningen til forsyningens regnvandssystem. Der forsinkes til 1-2 l/s/Ha for den del der overstiger 30 %. Forsinkelsen kan ske i regnvandsbassiner, som kan udformes organisk og fremstå som rekreativt areal på områdets lavning.
Overfladevand fra veje skal ledes til regnvandssystemet og ikke til nedsivning.

Vandforsyning

Lokalplanområdet ligger i et område der forsynes med vand fra Ørbæk Vandværk, og ny bebyggelse forudsætter tilslutning fra ovennævnte vandværk.

Elforsyning

Elforsyningen til lokalplanområdet varetages af Vores Elnet A/S.