Lokalplanområdet

Lokalplanområdet ligger i tilknytning til landbrugsejendommen, Nederbyvej 22, som ligger ca. 500 m sydvest for Aunslev. Aunslev ligger mellem Nyborg og Ullerslev.

Området omfatter matr. nr. 17aa og en del af 19a, Aunslev By, Aunslev, og optager et areal på knap 30 ha.

Området anvendes i dag til landbrugsdrift. Landskabet er præget af luftbårne højspændingskabler og jernbanen, der afgrænser området mod syd. Mod nord, øst og vest er området afgrænset af sten- og jorddiger. Digerne er delvist beplantede. I den sydvestlige del af planområdet ligger der et mindre moseområde, som er sløret af træer og kraftig beplantning. Gennem området er anlagt en smal asfalteret vej.

Området ligger forholdsvis ugeneret. Ud over projektejeres egen bolig, så ligger der ikke nabobeboelser nærmere end 200 m fra planområdet. Nærmeste samlede bebyggelse er landsbyen Aunslev.