Kommuneplanen

Hovedstruktur, mål og retningslinjer

Ørbæk ligger naturskønt i den sydlige del af Nyborg Kommune med Ørbæk å, ådal og åsmosen, der trænger ind i byen som blå og grønne kiler. Byen har dagligvarebutikker og senest et nyt apotek.

Ørbæk ligger 10 km syd for Nyborg og udgør, med sine ca. 1.650 indbyggere, sammen med Ullerslev, kommunens to lokalcentre. Ørbæks status som lokalcenter betyder, at der ønskes opretholdt en række kommunale- og private servicefaciliteter, som f.eks. daginstitutioner, skole, ældrecenter, idrætsfaciliteter, bibliotek, læge, tandlæge mv.

Ørbæk skal være bindeled mellem landsbyerne og Nyborg og dermed sikre balancen mellem livet i byen og livet på landet. Et af de opstillede mål for Ørbæk er: "Ørbæk skal fortsat være et velfungerende lokalcenter med den nødvendige offentlige- og private service og fortsat fungere som et naturligt bindeled mellem Nyborg, landsbyerne og landdistriktet."

Bymønster og byudvikling
Byudviklingsområderne skal etableres i umiddelbar tilknytning til den eksisterende by (udvikles indefra og udefter), og rummeligheden i allerede udlagte byzonearealer skal så vidt muligt udnyttes, før der udlægges nye byzonearealer.

Lokalplanområdet indgår som en eksisterende rummelighed i et boligområde i byzone.

Befolknings- og boligudvikling
Der skal sikres et varieret boligudbud, som kan imødekomme de forskellige ønsker om boligtyper og størrelser, der efterspørges.

Lokalplanen imødekommer en efterspørgsel på tæt-lav boliger i Ørbæk.

Klimatilpasning
I fokusområderne for klimatilpasning skal nye byggerier og anlæg sikres mod store værditab ved oversvømmelser fra havvand og ekstremregn ved, at der gennemføres en vurdering af risikoen og med forslag til håndtering af denne.

Alternativt skal bygherre godtgøre, at der ikke vil ske oversvømmelser på stedet.

Ørbæk er udpeget som fokusområde, da der i fremtiden kan komme oversvømmelser af den centrale del af byen ved skybrud. Der ligger endvidere en del sårbare institutioner og forsyningsanlæg i kategori 1. Der har endnu ikke været problemer med oversvømmelser i fokusområdet.

Lokalplanområdet bliver indrettet med arealer til regnvandshåndtering.

Boligområder i Ørbæk
Åben-lavt og tæt-lavt boligbyggeri skal opføres inden for den eksisterende rummelighed i samt som huludfyldninger og omdannelse i den eksisterende by.

Med lokalplanen understøttes kommuneplanens mål for Ørbæks udvikling ved at opføre tæt-lavt boligbyggeri inden for den eksisterende rummelighed, som huludfyldninger i den eksisterende by. Denne rummelighed udnyttes i nærværende lokalplan.

Kommuneplanrammer
I Kommuneplan 2017 er lokalplanområdet beliggende indenfor rammenummer: 3.BL.1 - Ørbæk, Hovedgaden og Glentevej. Området er udlagt til blandet bolig og erhverv. For rammeområdet er fastlagt en maksimal bebyggelsesprocent 30. Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser for området.