Baggrund og formål

Baggrund

Nyborg byråd har truffet beslutning om udarbejdelse af nærværende lokalplan for at muliggøre etagebyggeri til blandet bolig-/butiks-/erhvervsformål ved Bryggerivej i Nyborg. 

Lokalplanen ligger indenfor afgrænsningen af den strategiske udviklingsplan for Nyborg - En samlet By, vedtaget af byrådet i 2019. Lokalplanen indgår i delområdet ved Storebæltsvej og Lynfrosten, som er centrum for store udviklingsprojekter. Delområdet kræver en særlig opmærksomhed, da det udgør en af de vigtigste ankomster til byen og rummer en række vigtige destinationer for både borgere og besøgende til Nyborg.  

Nyborg Kommune vurderer, at en ny anvendelse af området og en ny disponering af bebyggelsen og zonen ud til Storebæltsvej kan understøtte flere principper i Nyborgs strategiske udviklingsplan - en samlet by, hvor et af fokusområderne er at forandre Storebæltsvej fra indfaldsvej til bygade. Nyborg Kommune vurderer endvidere, at lokalplanen kan understøtte et varieret udbud af attraktive boliger i byen og at en ny bebyggelse i sin placering og udformning kan være med til at markere ankomsten og overgangen til bymidten.         '

 

Formål

Det er lokalplanens formål at fastlægge områdets anvendelse til centerområde med mulighed for bolig, butikker, samt let erhverv, som naturligt hører hjemme i bymidten. 

Lokalplanområdet ligger på kanten til Nyborgs historiske bymidte. For at skabe sammenhæng, men samtidig plads til en nutidig fortolkning af det bebyggede miljø omkring Nyborgs beboelseskvarterer og historiske bymidte skal lokalplanen være med til at sikre, at bebyggelsen placeres med facade mod Storebæltsvej og at en større bebyggelse enten opdeles i mindre enheder eller udformes med en variation i design af facader og tag, der kan lede tankerne hen på en moderne fortolkning af Nyborgs byhuse.  

Lokalplanen skal derudover understøtte et af fokuspunkterne fra Nyborgs strategiske udviklingsplan, om at ændre karakteren af Storebæltsvej fra indfaldsvej til bygade. Derfor sikrer lokalplanen, at området mellem ny bebyggelse og Storebæltsvej øremærkes til funktioner, der kan understøtte byliv eksempelvis ved at placere publikumsorienterede funktioner, haveanlæg, beplantning og evt. mindre torve- eller pladsdannelse i denne zone.    

Endelig er formålet med lokalplanen at sikre, at en ny bebyggelse udformes under hensyn til trafikstøj og fremtidige klimaudfordringer.