Bestemmelser

I henhold til § 15 i lov om planlægning (lovbek. nr. 1157 af 01/07/2020) fastsættes herved følgende bestemmelser for lokalplanområdet.

1.1 Det er lokalplanens formål:

at skabe et attraktivt boligområde via varierende grundstørrelser, en homogen materiale- og farveholdning for bebyggelsen samt indbydende fælles friarealer,

at sikre størst mulig hensyntagen til de naturmæssige og landskabelige forhold, og

at sikre håndtering af overfladevand og beskyttelse af grundvandsinteresser

2.1 Lokalplanen afgrænses, som vist på bilag 1 og omfatter matr.nr. 11m og 12e, Vindinge By, Vindinge samt alle parceller der udstykkes herfra. 

2.2 Lokalplanområdet er beliggende i landzone, og vil med lokalplanens endelige vedtagelse blive overført til byzone. 

 

3.1 Lokalplanområdet opdeles i delområderne A, B og C, som vist på bilag 2. 

3.2 Delområde A må kun anvendes til boligformål i form af åben-lav boligbebyggelse til helårsbeboelse.

Der må kun etableres én bolig pr. parcelhusgrund.  

3.3 Delområde B må kun anvendes til boligformål i form af tæt-lav boligbebyggelse til helårsbeboelse.

3.4 Delområde C må kun anvendes som rekreativt område til fælles friareal i form af naturområde og regnvandsbassiner.

Byrådet kan tillade, at der inden for delområde A og B drives mindre liberalt erhverv, som almindeligvis udføres i boligområder. Dette under forudsætning af at virksomheden drives af beboeren på ejendommen, og at virksomhedens karakter ikke påfører de omkringboende ulemper herunder skaber et forøget parkeringsbehov i området.

4.1 Udstykning af parceller til åben-lav bebyggelse skal ske i princippet, som vist på bilag 3.

4.2 Ved udstykning til åben-lav bebyggelse skal den enkelte grund være minimum 700 m2 og maksimalt 1.000 m2, som vist i princippet på bilag 3.  

4.3 Ved udstykning til tæt-lav bebyggelse skal den enkelte grund være minimum 250 m2. Der kan udstykkes til én eller flere ejendomme med flere boliger pr. ejendom.  

4.4 Der må ikke ske udstykning inden for delområde C.

4.5 Udlæg til vej og fælles fri- og opholdsarealer kan ikke medregnes i grundstørrelsen.

 

Jf. byggelovens § 10 A, skal der, når der opføres mere end ét enfamiliehus til helårsbeboelse på en ejendom, sikres at bebyggelsen opføres og anbringes således, at hver boligenhed med tilhørende grundareal kan udstykkes til en selvstændig ejendom med lovlig vejadgang.

5.1 Vejadgang til lokalplanområdet skal ske fra Lindenborgvej, i princippet som vist på bilag 2, og udlægges i en kørebanebredde på minimum 6,5 meter samt med 2 meter fortov.

Ved vejtilslutning skal der sikres gode oversigtsforhold og trafiksikkerhedsmæssigt forsvarlige ud- og indkørselsforhold.  

5.2 Der udlægges boligvej i området i form af privat fællesvej, udformet som dobbeltsporet boligvej og med en kørebanebredde på minimum 5,5 meter samt med 2 meter fortov, som vist i princippet på bilag 2. 

5.3 Der skal anlægges vendemulighed inden for området, udført i henhold til vejreglerne. 

5.4 Til hver grund kan der etableres én overkørsel i en bredde på maksimalt 6 meter.  

5.5 Vejenes linjeføring, opbygning, bredde, tilslutning til andre veje, vejafvanding og fremføring af forsyningsledninger skal på skitseniveau godkendes af kommunalbestyrelsen.

5.6 Eksisterende indkørsel til boligejendommen på Lindenborgvej 5 kan opretholdes. 

5.7 Der udlægges stier, der forbinder friarealet i øst med boligerne i området, og som kobles på eksisterende stisystem i syd med en principiel placering, som angivet på bilag 2. 

5.8 Stier skal udlægges med 3 meters bredde og anlægges med stenmel eller grus.

5.9 Veje og stier skal af hensyn til handicappede brugere så vidt muligt udformes efter anvisningerne i DS-håndbogen
"Udearealer for alle". I tilfælde hvor det ikke kan opfyldes fuldstændigt, skal der laves løsninger, som tilgodeser så
mange handikappede brugere som muligt.

6.1 For åben-lav boligbebyggelse skal der inden for den enkelte grund etableres minimum 2 p-pladser pr. bolig.

6.2 For tæt-lav boligbebyggelse skal der inden for den enkelte grund etableres minimum 1,5 p-plads pr. bolig. 

Parkering i tilknytning til tæt-lav skal etableres som fælles parkeringsplads, som vist i princippet på bilag 3. 

6.3 Ved anlæg af fælles parkeringsplads med mere end 9 pladser skal minimum to af pladserne etableres som handicappladser til hhv. almindelig bil og kassebil (3,5 meter x 5 meter / 4,5 meter x 8 meter).

Ladestanderbekendtgørelsen stiller krav om forberedelse og etablering af ladestandere til biler ifm. nybyggeri. Der gælder et krav om at alle p-pladser skal forberedes til ladestandere ved nybyggeri til beboelse tilhørende mere end 10 p-pladser. Ved andre typer af nybyggeri hvortil der etableres mere end 10-pladser gælder, at der skal etableres mindst en ladestander, og mindst hver femte p-plads skal forberedes til ladestandere. Ladestanderne skal kunne anvendes til at lade elbiler og plugin-hybrider op. Forberedelse af etablering af ladestandere indebærer etablering af tomrør, så det er muligt at etablere ladestandere efterfølgende.

7.1 Veje og stier inden for lokalplanområdet skal være belyst.

Armaturer til belysning skal udføres i ens materiale- og farvevalg. 

7.2 Spildevand skal ledes til Nyborg Centrale Renseanlæg.

Overfladevand fra veje, parkeringsarealer m.v. skal ledes til regnvandssystemet.

Regnvand håndteres med indpasning af regnvandsbassiner med udledning til Ladegård Å.

8.1 Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige:
30 for åben-lav boligbebyggelse
40 for tæt-lav boligbebyggelse

8.2 Der må maksimalt bygges i 2 etager.

8.3 Der må ikke bygges højere end 7,5 meter over det omgivende naturlige terræn, fastlagt i forhold til niveauplanet for den enkelte grund.

8.4 Bebyggelsen skal tilpasses, så den så vidt mulig følger det naturlige terræn. Bebyggelsen kan således opføres i forskudte planer, evt. som parterreplan.

8.5 Mindre, sekundære bygninger som carporte, garager, skure og lignende, der ikke er integreret i boligen, kan opføres i maksimalt 1 etage og med et samlet etageareal på maksimalt 50 m2.

8.6 Boligbebyggelse må ikke opføres nærmere vejskel end 5 meter eller nærmere skel mod nabo end 2,5 meter.

8.7 Tæt-lave boliger må ikke placeres indenfor 150 meter åbeskyttelseslinje.

8.8 Mindre, sekundære bygninger som carporte, garager, skure og lignende må ikke placeres nærmere vejskel end 2,5 meter og nærmere naboskel end 1 meter.

​Der vil typisk være behov for fastlæggelse af et niveauplan, hvis en grund er meget kuperet eller skrånende. Niveauplanet fastsættes af kommunen i forbindelse med byggesagsbehandlingen på baggrund af fremsendt opmåling fra landinspektør, der beskriver grundens terrænkoter.

9.1 Ny boligbebyggelse skal fremtræde som murværk, teglsten (blank, pudset eller vandskuret) eller træ (ikke bjælkekonstruktioner og krydsende hjørner).

Delpartier og mindre bygningsdele kan fremtræde i andre materialer.

9.2 Facader skal fremstå i materialernes naturlige farve, sort, jordfarver eller en blanding af disse med hvid eller sort, se bilag.

9.3 Facader på sekundære bygninger som garager, carporte og udhuse kan udføres med andre materialer end beboelsesfacaderne. 

9.4 Tage må kun udformes som flade tage og/eller tage med ensidig taghældning. Boliger opført i maksimal én etage kan derudover opføres med saddeltag med en maksimal hældning på 30 grader.  

9.5 Tagbeklædning må kun udføres med tagsten af tegl (brændt ler), eternitskifer, naturskifer, betontagsten eller matte umalede metalplader.

9.6 Der må ikke anvendes reflekterende tagmaterialer dvs. tagbeklædninger ikke må beklædes med reflekterende materialer med en glansværdi over 10. 

9.7 Tagflader kan udformes som grønne tage og begrønnes med sedum eller anden vandabsorberende vegetation.

9.8 Såfremt der etableres anlæg til indvinding af solenergi skal anlægget placeres på bygningens tag og skal ligge plant med og følge tagfladens hældning. På flade tage må anlæg gives en hældning, der sikrer en tilstrækkelig udnyttelsesgrad under hensyntagen til anlæggets visuelle fremtræden.

9.9 Solenergianlæg må ikke opsættes på terræn.

9.10 Skiltning må kun ske i forbindelse med liberalt erhverv fra egen bolig. Der må kun opsættes ét skilt på maksimalt 0,5 m2 på hver ejendom. Skiltet skal monteres på facaden i forbindelse med indgang til virksomheden, alternativt på
terræn på egen grund uden at overstige 1 meter over terræn.

Jordfarver er varme nuancer af gul, rød, brun og grøn som de traditionelle dodenkop og umbra. Jordfarver anses ikke for at være kraftige i farven, som eksempelvis postkasserød, græsgrøn eller solsikkegul. 

Bemærk: Flade tage skal, jf. bygningsreglementet, udføres med en vis hældning, som sikrer, at regn og smeltevand fra sne kan løbe af taget på forsvarlig vis.

10.1 Ved tæt-lav- og åben-lav boligbeyggelse udlægges der areal til fælles friarealer langs med boligvejen med en principiel placering, som vist på bilag 2.

De fælles, grønne friarealer skal fremstå med et grønt helhedspræg og tilpasses det omkringliggende landskab med enkeltstående eller mindre grupper af træer og buske. 

De fælles friarealer kan indrettes med mindre rekreative anlæg.

10.2 Fælles opholdsarealer skal af hensyn til handikappede brugere så vidt muligt udformes efter anvisningerne i DShåndbogen "Udearealer for alle". I tilfælde hvor det ikke kan opfyldes fuldstændigt, skal der laves løsninger, som tilgodeser så mange handicappede brugere som muligt.

10.3 Delområde C udlægges til rekrativt område til fælles friareal og naturformål.

10.4 Der reserveres areal til regnvandsbassiner inden for delområde A og C med en principiel beliggenhed og udformning, som vist på bilag 2 og 3. Endelig udformning og placering foretages i forbindelse med projektering/byggemodning.

10.5 Der kan inden for delområde C opføres læskure til dyr, som bruges til afgræsning af naturområdet. 

10.6 Der skal langs Lindenborgvej etableres et 5 meter bredt græsbælte, som vist i princippet på bilag 2 og 3, og i skel mod syd, etableres et 3 meter bredt beplantningsbælte, dog ikke i området, hvor der ligger et beskyttet dige, se bilag 2.

10.7 Alle parceller må kun afskærmes med levende hegn.

10.8 Levende hegn må etableres i naboskel og skal mod øvrige skelsider, fællesarealer og stier placeres i en afstand af 0,5 meter, samt etableres i en maksimal højde på 1,2 meter mod boligvej og i maksimal højde på 1,8 meter mod øvrige skelsider. 

Det levende hegn kan suppleres med trådhegn på indvendig side af det levende hegn, og skal etableres i maksimalt samme højde som det levende hegn, dog maksimalt 1 meter. 

10.9 Der må ikke foretages terrænreguleringer på mere end +/- 0,5 meter i forhold til eksisterende terræn, og ikke nærmere skel mod nabo end 1 meter. 

Der kan dog tillades større terrænregulering i det omfang det er nødvendigt af hensyn til klimasikring.

10.10 Der må ikke foretages tilstandsændringer inden for åbeskyttelseslinjen foruden etablering af regnvandsbassin samt naturfremmende tiltag.

 

 

11.1 Der er krav om sokkelkote på mindst +9,9 meter DVR90.

11.2 Ved terrænregulering skal det sikres, at overfladisk afstrømning ved ekstreme regnhændelser kan ske uhindret i retning mod regnvandsbassiner og videre til Ladegård Å. 

12.1 Boligbebyggelse og opholdsarealer inden for lokalplanområdet må ikke påføres en støjbelastning fra vejtrafik, der overstiger 58 dB(A), beregnet som Lden på vægtet døgnbasis.

12.2 Lokalplanområdet må ikke påføres en støjbelastning fra virksomheder, der målt udendørs overstiger 45 dB(A), 40 dB(A), 35 dB(A) for hhv. dag, aften og nat.

13.1 Ny bebyggelse må ikke tages i brug før:

 at bebyggelsen er tilsluttet det offentlige spildevandsanlæg.  

 at der er anlagt parkering til den enkelte boligbebyggelse, som anført under lokalplanens § 6, 

 at veje og stier er anlagt, som anført under lokalplanens § 5, og

 at der er etableret regnvandsbassiner, som anført under lokalplanens § 10.

14.1 I forbindelse med udstykning skal der oprettes en grundejerforening med medlemspligt for samtlig ejere af grunde indenfor lokalplanområdet. Grundejerforeningen skal oprettes senest, når halvdelen af boligerne i området er taget i brug eller når Byrådet kræver det.

14.2 Grundejerforeningen skal medvirke til at udarbejde retningslinier og bestemmelser for en giftfri drift og vedligeholdelse af friarealerne og andre ubebyggede arealer.

14.3 Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse af private fællesveje, stier og fælles friarealer inden for lokalplanens område.

14.4 Grundejerforeningernes vedtægter skal godkendes af Byrådet.