Klimatilpasning

Planområdet ligger inden for den i Kommuneplan 2017 afgrænsede kystplanlægningslinje og inden for et område der i Kommuneplan 2021 er udpeget som værende i risiko for oversvømmelse ifm. fremtidige stormflodshændelser. Kommuneplanen foreskriver derfor, at der skal tages stilling til afværgeforanstaltninger for at sikre nybyggeri mod oversvømmelse.

Området ligger desuden inden for et risikoområde efter oversvømmelsesdirektivet.

Området ligger lavt med en gennemsnitlig terrænkote på +2-3 m ift. DVR90.

Lokalplan nr. 305 fastsætter sikringsniveauet for nyt byggeri i området ved at regulere, at byggeri skal sikres mod oversvømmelser i op til kote +2,10 m DVR90, hvilket svarer til en 100-års hændelse i 2050. Terrænet i store dele af lokalplanområdet ligger over sikringskoten.