Planlægning i kystnærhedszonen

Lokalplanområdet er beliggende i landzone og indenfor kystnærhedszonen, hvor der ifølge planloven kun kan inddrages nye arealer i byzone, såfremt der er en særlig planlægningsmæssig begrundelse. Området er medtaget i Kommuneplan 2021 som nyt boligområde.

Som kystby har Nyborg en særlig udfordring med hensyn til byudvikling, idet hele byen er beliggende indenfor kystnærhedszonen. Det aktuelle område ligger centralt i Nyborg og er omgivet af bymæssig bebyggelse i byzone, hvilket vurderes at være en særlig begrundelse for den kystnære lokalisering. At lokalplanen tillader byggeri i op til tre etager og 12 meters højde vurderes ikke at betyde en øget visuel påvirkning af kystlandskabet grundet den tilbagetrukne placering ca. 1,5 km fra kysten og da den bagvedliggende etageboligbebyggelse i 4 og 5 etager danner ryg til det aktuelle planområde.   

Kortet herunder viser planområdets placering i forhold til kystlinjen og de omgivende byzonearealer.