Gældende lokalplan og zonestatus

Gældende byplanvedtægt eller lokalplan

Med vedtagelse af denne lokalplan ophæves samtidig den hidtil gældende lokalplan nr. 59 for sommerhusområde ved Nordenhuse samt de dele af lokalplan nr. 74 - Supplement til lokalplaner nre. 58, 59 og 60, som er omfattet af denne lokalplans område.

Zonestatus

Området ligger delvis i sommerhuszone og delvis i landzone. Zoneforholdene fastholdes med denne lokalplan.