Vej og trafik

Veje

Lokalplanområdet ligger langs Kertemindevej nord for Ullerslev. Kertemindevej betjener den overordnede trafik mellem Ullerslev og Kerteminde. Kertemindevej er tilsluttet Odensevej i et vigepligtsreguleret kryds, med Odensevej som primær vej. Odensevej er den primære kommunevej mellem Nyborg og Odense. Indenfor tættere bebygget område er Kertemindevej en 2-sporet vej med brede kantbaner og fortove i begge vejsider. Strækningen er vejbelyst. De generelle hastighedsbegrænsninger på 50 km/t i by og 80 km/t i åbent land er gældende.

Det fremtidige boligområde er placeret langs begge vejsider af Kertemindevej. Nyborg Kommune ønsker at byzonen justeres, således at hele lokalplanområdet vil være beliggende inden for tættere bebygget område, med den generelle hastighedsbegrænsning på 50 km/t.

Lokalplanområdet planlægges tilsluttet til Kertemindevej med en enkelt vejtilslutning. På sigt ønskes der planlagt for et boligområde på den vestlige side af Kertemindevej også. Her planlægges ligeledes en enkelt vejtilslutning, placeret ca. 40 m syd for vejtilslutningen til nærværende lokalplanområde. 

Der planlægges 50 nye parcelhusgrunde samt 9 nye tætlav grunde. Parcelhusgrundene fordeles på 5 blinde vænger med vendepladser og tilsluttes Kertemindevej via stamvej i et vigepligtsreguleret T-kryds. Stamvejen er placeret parallelt med Kertemindevej. De 9 nye tætlav grunde tilsluttes Kertemindevej via selvstændig vejadgang overfor matr. nr. 108a, Ullerslev By, Ullerslev (Kertemindevej 7).

Både stamvej og boligvænger udlægges som private fællesveje. Der sikres hastighedsdæmpende foranstaltninger, så der kan skiltes med 30 km/t. Hastighedsdæmpende foranstaltninger kan f.eks. være hævede flader ved boligvængernes tilslutning til stamvejen, herunder ved stamvejens overgang til boligvænger i nord og syd. 

Stamvej og boligvænger udlægges i 5-6 meters bredde. Langs boligvænger kan der etableres kantstensparkering og/eller græsrabat med træer.

Stier

Mellem Ullerslev og Flødstrup er der anlagt dobbeltrettet cykelsti med belysning. Stien er anlagt langs østlige vejside af Kertemindevej. Umiddelbart syd for bygrænsen er etableret stitilslutning med forbindelse fra de brede kantbaner på Kertemindevej til den dobbeltrettede sti.

Der planlægges internt stiforløb centreret i boligområdet med forbindelse på tværs af alle vænger. Stien forbinder i nord til det rekreative område nord for udstykningen. Stitrafikanter fra parcelhusområdet kan via stamvejen tilgå den dobbeltrettede sti langs Kertemindevej. Fra de tætlave grunde planlægges to stitilslutning til den dobbeltrettede sti.

Nye stier udlægges som fællessti med en bredde på min. 3 m.

Vejtrafik

Tælleresultat for Kertemindevej viser en ÅDT på 2.281 køretøjer/døgn (2020). Årsdøgntrafikken (ÅDT) betegner trafikmængden på et døgn, fundet som et gennemsnit af trafikmængden i et helt år. Retningsfordelingen fra måleresultatet viser 49 % i nordgående og 51 % i sydgående retning. Trafiktypen er sat til: Bolig-arbejdssted.

Nyborg Kommune har til planarbejdet bedt rådgivningsvirksomheden Niras vurdere den fremtidige trafik fra de nye boligområder. Kommunen har endvidere bedt Niras fremskrive trafikken på Kertemindevej til en situation i 2030 for at kunne vurdere den samlede trafikbelastning på vejen, når hele planområdet er udbygget. 

Niras vurderer den samlede trafik for boligområderne (både vest og øst for Kertemindevej) til at være 513 køretøjer pr. døgn (ÅDT). Trafikmængderne på vejen i øvrigt er fremskrevet til 2030 med 1,5 % p.a. I vurderingen af den fremtidige trafik på Kerteminde vej kigges på hhv. strækningen nord for de nye vejtilslutninger og syd for de nye vejtilslutninger. Der er opsat to scenarier for den fremtidige trafik. Et, hvor trafikken fra det nye boligområde fordeler sig i retninger efter den nuværende trafikfordeling på Kertemindevej, dvs. med 49 % i nordgående retning og 51 % i sydgående retning. Og et, hvor trafikken primært orienteres mod den sydlige strækning ud fra antagelse om, at 80 % af trafikanterne primært vil være pendlere som søger mod syd til Odensevej eller Fynske Motorvej.

Resultaterne fremgår af nedenstående tabeller.

Strækning ÅDT 2020 ÅDT 2030 Tilført ny trafik Trafik 2030
Kertemindevej nord for tilslutning til lokalplanområdet 2.281 2.647 254 2.901
Kertemindevej syd for tilslutning til lokalplanområdet 2.281 2.647 259 2.906

Tabel: Trafiktal (ÅDT), talt eller fremskrevet for de enkelte strækninger på Kertemindevej. Retningsfordeling iht. tælleresultat.

Strækning ÅDT 2020 ÅDT 2030 Tilført ny trafik Trafik 2030
Kertemindevej nord for tilslutning til lokalplanområdet 2.281 2.647 103 2.750
Kertemindevej syd for tilslutning til lokalplanområdet 2.281 2.647 410 3.057

Tabel: Trafiktal (ÅDT), talt eller fremskrevet for de enkelte strækninger på Kertemindevej. Retningsfordeling 20/80.

Niras her for Nyborg Kommune endvidere vurderet denne fremtidige trafiks konsekvenser for trafikafviklingen og trafiksikkerheden i området.

Kertemindevejs kapacitet på 1.672 køretøjer i timen, for hver retning. I dag er der en trafikintensitet på ca. 159 biler/retning i spidstimen. Fremtidig trafik forventes dermed højest at udgøre ca. 217 biler/retning i spidstimen på Kertemindevej. Dermed vurderes der at være rigeligt med kapacitet på Kertemindevej, så den forventede mertrafik kan afvikles på tilfredsstillende vis. Der beregnes desuden det højeste serviceniveau for trafikafviklingen fra vejtilslutningerne fra boligområdet til Kertemindevej. Samlet set vurderes mer-trafikkens indflydelse at blive så lav, at den næppe er registrerbar eller forventes at give anledning til problemer med trafikafviklingen, hverken på Kertemindevej eller ved de to nye vejtilslutninger til lokalplanområderne.

Vurderet på baggrund af trafik tal og forventet trafik fra lokalplanområderne vurderes forsatte T-kryds, som den rette løsning for tilslutninger på begge sider af Kertemindevej.

Kollektiv transport

De nærmeste busstoppesteder ligger på Kertemindevej ca. 250 m fra adgangsvejen til de nye boligområder. Dette stoppested betjenes i 2020 af Fyn Bus rute 920 (regionalrute Kerteminde-Nyborg-Ringe-Faaborg), rute 833U/833 (regionalrute Munkebo-Kerteminde-Ullerslev-Nyborg) og 680 (kommunalrute Ullerslev-Mullerup-Kissendrup-Langtved). På Odensevej ca. 400 m fra adgangsvejen til de nye boligområder er der stoppested, der i 2020 betjenes af Fyn Busrute 195 (regionalrute Odense-Langeskov-Nyborg), rute 819U/819 (regionalrute Nyborg-Ullerslev-Langeskov-SDE-KOLD), rute 809U/809 (regionalrute Nyborg-Ullerslev-Langeskov-Mulerne-SDE) og 830U (regionalrute Marslev-Langeskov-Ullerslev-Nyborg).