Klimatilpasning

Del af lokalplanområdet er berørt af blue-spot registrering og er således potentielt udfordret i forhold til skybrudshændelser. Den nordvestlige del af matr.nr. 12e, Vindinge By, Vindinge ligger som en del af en stor lavning, der ved ekstreme regnvandshændelser vil modtage vand og fyldes op, før vandet løber videre mod recipienten Ladegård Å. Lavningens saddelpunkt udgøres af Lindenborgvej, hvor vandet vil skulle løbe over for at komme videre ud af området. Områdets blue spot registrering, lavninger og vandets forløb er illustreret af nedenstående kort.


Lavningens niveau er i kote +9,9 meter, så sokkelkote bør minimum etableres over denne kote for at vandet ikke skader bygningsdele i dette område. I praksis vil det være tilrådeligt at kombinere med terrænregulering for derved at opfylde lavningen.

Realisering af lokalplanforslaget betyder, at området befæstes yderligere i forhold til eksisterende forhold, og at området bebygges, hvorfor der kan forekomme skader på bygningsdele, i tilfælde af skybrud, med mindre der foretages afværgeforanstaltninger. Derudover ligger området inden for område med særlige drikkevandsinteresser samt indvindingsopland. 

Derfor stiller lokalplanen krav om afværgeforanstaltninger, herunder at der skal sikres nedsivning af regnvand, hvor jordbundsforholdene tillader dette. Det betyder, at vand fra veje og parkeringsarealer og andre overflader, hvor der er risiko for udvaskning af miljøfremmede stoffer, skal ledes til regnvandssystemet, og regnvand håndteres med indpasning af regnvandsbassiner for at undgå belastning af kloaksystemet. Derudover stilles der krav om sokkelkote +9,9 meter DVR90 (10 cm over saddelpunkt for lavningen) evt. kombineret med terrænregulering.

Ved skybrudshændelser eller andre regnhændelser, som kan føre til overfladestrømning, må en terrænregulering ikke give anledning til ændring af overfladevands frie afledning, forstået således, at terrænreguleringen eller andre afværgeforanstaltninger ikke fører til, at overfladevandet ledes til nabogrunde.