Planlægning i kystnærhedszonen

Lokalplanområdet er beliggende mindre end 3 km fra Storebælt og er derfor omfattet af bestemmelserne i Planlovens kapitel 2a om planlægning i kystområderne.  

Hele Nyborg by ligger indenfor kystnærhedszonen. Det aktuelle planområde ligger omgivet af eksisterende bymæssig bebyggelse i byzone. Arealerne mellem planområdet og Nyborg Fjord rummer eller er planlagt til ejendomme i 3-5 etager. Den aktuelle planlægning vurderes således ikke, at påvirke den visuelle oplevelse af kysten eller Nyborgs byprofil væsentligt, ligesom bebyggelsen ikke afviger væsentligt i højde eller volumen fra eksisterende bebyggelse i området.