Støjforhold

En lokalplan må som udgangspunkt ikke udlægge støjbelastede arealer til støjfølsom anvendelse, f.eks. boliger. En lokalplan må kun udlægge støjbelastede arealer til støjfølsom anvendelse, hvis planen med bestemmelser om etablering af afskærmningsforanstaltninger kan sikre den fremtidige anvendelse mod støjgener.

De vejledende støjgrænser fra Miljøstyrelsen er formuleret for indikatoren Lden. Den udtrykker års-middelværdien af støjen udendørs og tillægger støjbegivenheder i aften- og natperioden højere vægt end støjen om dagen. Den har derfor også en bedre sammenhæng med den måde, støjen opleves på, end støjens gennemsnit.

Støj fra vejtrafik

Miljøstyrelsen har fastsat vejledende grænseværdier for støj fra vejtrafik. Efter Bygningsreglement 2018 gælder der endvidere krav om at støjen indendørs ikke må overstige Lden 33 dB. Se tabellen nedenfor. 

Lden i dB Udendørs og på facader Indendørs med åbne vinduer Indendørs med lukkede vinduer
Boliger (og udendørs opholdsarealer) 58 46 33

Tabel: Grænseværdier for støj fra vejtrafik. Støjgrænserne er nærmere defineret i Miljøstyrelsens vejledning nr. 4/2007, ”Støj fra veje” og Bygningsreglement 2018.

Områderne langs Fynsvej vurderes at være påvirket af vejtrafikstøj fra strækningen. Et bælte på ca. 45-50 m fra vejmidte til hver side af vejen er i Kommuneplan 2017 omfattet af en teoretisk støjkonsekvenszone. Den reelle støjpåvirkning af omgivelserne er ikke kendt, men skal belyses nærmere på baggrund af trafiktællinger fra vejen medregnet den fremtidige trafik fra byudviklingsområdet.

Beregningerne af støj fra vejtrafik er foretaget  af rådgiver virksomheden COWI ved hjælp af SoundPLAN ver. 8.2/update 25-09-2020. Beregning af støjniveauer er udført ved anvendelse af beregningsmetoden NORD2000 i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledninger nr. 4/2007 "Støj fra veje" og rapport nr. 434, "Håndbog - NORD2000 - Beregning af vejstøj i Danmark", Vejdirektoratet/Miljøstyrelsen 2013.Fynsvej og Langelandsvej ligger direkte op til dele af planområdet. Lidt længere øst for planområdet ligger Bøjdenvej og Ladegårdsvej. Alle øvrige, såvel større som mindre, veje ligger i større afstand fra området og støjbidraget fra disse vurderes at være uden væsentlig betydning i planområdet.

De anvendte trafikmængder (ÅDT) og hastigheder er fra kommunens trafiktællinger foretaget i 2018 og 2019 jf. kommunens kort. Trafikmængderne er fremskrevet med 1 % p.a. til en prognose om 10 år dvs. 2030. For Langelandsvej foreligger der ikke trafiktællinger, hvorfor den anvendte trafik er baseret på et skøn oplyst af trafikafdelingen hos Nyborg Kommune. Følgende data danner baggrund for støjberegningen:

Vejtrafik ÅDT 2030 ktj/døgn Hastighed km/t
Fynsvej 7.764 59
Langelandsvej 1.000 40
Bøjdenvej 5.017 49
Ladegårdsvej 5.960 62

Tabel: Anvendte trafikmængder ÅDT 2030 og hastigheder.

Resultatet af beregningerne viser, at der i den del af planområdet som er nærmest vejene vil være en støjpåvirkning som er højere end grænseværdien for nye boliger. Den beregnede støj i Lden varierer mellem 58 og 64 dB, hvor støjværdierne er højest for boligerne langs Fynsvej. Grænseværdien for boliger er som beskrevet Lden 58 dB. Gentages beregningen med afværgeforanstaltninger findes det, at man ved at opsætte en 2,0 og 2,5 m høj støjskærm langs henholdsvis Langelandsvej og Fynsvej vil hele planområdet kunne udnyttes til boligbebyggelse, herunder udendørs opholdsarealer. I denne situation er den beregnede støj i Lden mellem 54 og 57 dB.

Det kan derfor konkluderes, at der kan etableres boliger og udendørs fri- og opholdsarealer på arealet, hvis der etableres passende støjafskærmning til sikring mod støj fra trafikken på Fynsvej og Langelandsvej.

Støj fra virksomheder

Planområdet ligger ved et af Nyborgs store erhvervsområde, erhvervsområde vest. Erhvervsområdet er planlagt til mere miljøtunge virksomheder. Området er planlagt ud fra et zoningsprincip, hvor de mest miljøbelastende virksomheder placeres centralt i området, længst fra omgivende boligområder.

Mellem planområdet og erhvervsområdet ligger allerede boligområdet langs Pilsgårdsvej. Dette boligområde medfører en række begrænsninger i de nærmeste virksomheders muligheder for støjende aktiviteter, der betyder, at det nye boligområde vurderes ikke at kunne blive påvirket af støj over Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for virksomhedsstøj.