Naturbeskyttelse og beskyttelseslinjer

Natura 2000 

Planområdet ligger mere end 4 km fra nærmeste Natura 2000-område, som indeholder habitatområdet H100 og fuglebeskyttelsesområderne F73 og F98. Natura 2000-området (habitat- og fuglebeskyttelsesområder) omfatter øen Vresen og havet omkring Storebælt.

Udpegningsgrundlaget for habitatområdet indeholder marine naturtyper og arter, samt naturtyper tilknyttet kysterne. Den aktuelle planlægning vurderes ikke, grundet afstanden, at påvirke udpegningsgrundlaget for det aktuelle Natura 2000-område.  

Beskyttet natur 

Der er ikke registreret fredede eller naturbeskyttede § 3-områder indenfor planområdet. 

Bilag IV-arter

Ifølge Habitatdirektivet må der ikke vedtages planer eller meddeles godkendelser, der kan ødelægge yngle- og rasteområder for de arter, der fremgår af direktivets bilag IV.

Den aktuelle tilpasning af plangrundlaget har en helt lokal og begrænset påvirkning af det samlede planområde. Planområdet har været udbygget siden 1970-erne med boliger, erhverv, skole og idrætsanlæg. På den baggrund samt på baggrund af Danmarks Naturdata og Nyborg Kommunes egne registreringer og kendskab til området vurderes det, at bilag IV-arterne ikke har tilholdssted, herunder yngle- og rasteområder, i planområdet. 

Beskyttelseslinjer 

Planområdet er ikke berørt af beskyttelseslinjer i forhold til Naturbeskyttelsesloven.