Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger

Lokalplanområdet rummer én bevaringsværdig bygning, Bryggerivej 1.  

Bygningen er optaget som bevaringsværdig i Kommuneplan 2021 med en bevaringsværdi på 4. Bevaringsskalaen går fra 1 til 9, hvor 1 svarer til den højeste bevaringsværdi og ofte svarer til en fredet bygning.

Byrådet beslutter med endelig vedtagelse af lokalplan 330, at bygningen kan nedrives.

Bygningen har historisk set rummet øldepot, eddike bryggeri, og har efterfølgende været brugt til kontorerhverv. Bygningen har stået tom over en længere årrække.

Bygningen ligger for sig selv langs de tidligere banearealer og indgår ikke i et sammenhængende bebygget miljø. Bygningen fremtræder desuden væsentlig ombygget, med nyt tag, døre, vinduer, brandtrappe og pudset facade. Det er Nyborg Kommunes vurdering, at bygningens arkitektoniske og kulturhistoriske værdi ikke er af en sådan betydning, at bygningen skal søges bevaret og indpasset i en ny kontekst, men derimod, at den kan nedrives for at opnå en mere homogen og sammenhængende bebyggelse i området. 

Foto af de eksisterende bygninger på Bryggerivej. Pakhusbygningen er registreret som bevaringsværdig, men tillades nedrevet med vedtagelse af lokalplan 330.