Klimatilpasning

Lokalplanområdet ligger ikke i et område med risiko for oversvømmelse i forbindelse med skybrud eller stormflodshændelser, jf. kortlægning i Kommuneplan 2021.  

Nyborg Kommune anbefaler ikke desto mindre, at opmagasinering af overfladevand tænkes ind i projektet, også ud over en 5 års hændelse, af hensyn til at fremtidssikre bebyggelsen og lokalområdet. Planområdet ligger centralt i byen, i et bebygget område og er omgivet af eksisterende infrastruktur. Kapaciteten til overfladevand i eksisterende ledninger forventes udfordret og kan betyde, at det vil være svært at aflede vandet, hvorved opmagasinering af vand indenfor boligområdet bliver særlig vigtigt. 

Skybrudshændelser bliver i fremtiden kun kraftigere og hyppigere.

For øjeblikket er der en relativ høj nedsivningsevne i området. Nyborg Kommune gør opmærksom på, at nedsivningsevnen kan ændre sig i boligområdets levetid, da grundvandet generelt stiger på hele Østfyn. Det vil også på denne baggrund være hensigtsmæssigt at etablere robuste systemer til håndtering af regnvand, således at vandet kan anvendes, hvor det giver gavn for eksempelvis beplantningen og spiller ind i et kontrolleret blåt rekreativt element.

Hede og tørke bliver ligeledes et fokusområde i fremtiden eftersom klimaet forandrer sig. Beplantning der passer til en varieret nedbørsmængde og robuste systemer til vandhåndtering kan hjælpe med at imødekomme dette og anbefales at få et særligt fokus i indretning af området. I indretningen af de ubebyggede arealer kan man med fordel tilpasse beplantningen til regnvandshåndteringen med hhv. planter, træer og buske, som enten optager meget vand eller som omvendt er hårdfør i tørkeperioder.