Nationale interesser

Planområdet ligger inden for område med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Anvendelsen til boliger er ikke en grundvandstruende anvendelse.