Naturbeskyttelsesloven

Lokalplanområdet omfatter mosearealer, der er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3 stk. 2. Lokalplanområdet grænser endvidere op til et vandløb beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3 stk. 1 (Ørbæk Å). Der må ikke foretages ændringer i tilstanden af de beskyttede mosearealer eller vandløbet. Nyborg Kommune kan i særlige tilfælde gøre undtagelse fra bestemmelserne i § 3, stk. 1-3, jf. naturbeskyttelseslovens § 65 stk. 2.

Langs Ørbæk Å i den vestlige del af lokalplansområdet findes et § 3 beskyttet moseareal. Området har i dag ikke en høj naturværdi formentlig pga. næringstilførsel fra højereliggende landbrugsarealer og er domineret af arter tilknyttet næringsrig jordbund. Realiseringen af lokalplanen vurderes ikke at ville påvirke det beskyttede moseareal negativt, da området omkring mosen udlægges til natur/rekreativt areal, hvilket vil mindske næringstilførslen til mosearealet. Dette vil ikke nødvendigvis føre til en højere naturværdi, men dette kan opnås med plejetiltag, som fx høslet eller afgræsning samt sløjfning af dræn.

Der er ikke registreret fredede eller rødlistede arter i lokalplansområdet ej heller ved besigtigelse.

Samlet set vurderes realiseringen af lokalplanen ikke at påvirke beskyttet natur negativt i eller udenfor lokalplanområdet.