Naturbeskyttelse og beskyttelseslinjer

Nord-nordvest for planområdet ligger områder beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3 i form af sø- og mose. Lokalplanområdet overlapper med et udpeget moseområde. Lokalplanen planlægger ikke bebyggelse inden for de beskyttede områder, der udlægges til natur og rekreative områder med planen, og bebyggelsen placeres med god afstand hertil. Planen vurderes ikke at påvirke de naturbeskyttede områder.

Den nordlige del af planområdet er i Kommuneplan 2017 udpeget som en økologisk forbindelse samt afgrænset potentielle naturområder. Disse områder berøres ikke af lokalplanens planlagte bebyggelse, da de udlægges til rekreative områder og naturarealer. Nyborg Kommune har i foråret 2020 offentliggjort et forslag til kommuneplantillæg nr. 11.1 for Grønt Danmarkskort - Nyborg Kommune. Ved vedtagelsen af planen begrænses udstrækningen af udpegningen, så den stort set følger udpegningen af §3 områderne nord for planområdet. Dermed vil der kun være et mindre overlap med planområdet, der udlægger arealet til rekreative områder og naturarealer, hvorfor der ikke forventes en negativ påvirkning af udpegningerne.

Vest og nord for planområdet er i Kommuneplan 2017 afgrænset et lavbundsareal. De udpegede lavbundsarealer skal så vidt muligt friholdes for byggeri og anlæg mv. Eventuelle anlæg på lavbundsarealer bør udformes, så en fremtidig vandstandshævning og naturudvikling på arealerne er mulig. Da lavbundsarealet kun overlapper ubetydeligt med planområdet, og da overlappet sker med et område udpeget til rekreative områder og naturarealer, vurderes planen ikke at kunne få en indvirkning på udpegningen.

Øst og vest for helhedsplanens område er der nord-sydgående beskyttede diger. Kun ét dige (det østlige) er omfattet af lokalplanen, da det ligger på plangrænsen. Planen fastsætter, at eksisterende diger skal fortættes med yderligere, hjemmehørende beplantning for at skærme byområdet mod det åbne land. Det vurderes at kunne styrke digernes naturværdi. Det kan dog også have en negativ påvirkning på digets kultur- og landskabsværdi. Eksisterende levende hegn på et dige kan udbedres ved indplantning af enkelte træer eller buske uden tilladelse. Omfattende indplantning kræver dispensation.

Figur 19: Naturbeskyttelsesinteresser ved lokalplanområdet. Den nordlige del af lokalplanområdet overlapper med en række udpegninger efter naturbeskyttelsesloven og i Kommuneplan 2017. Da udpegningerne kun overlapper med et område planlagt til rekreative områder og naturarealer vurderes planen ikke at påvirke udpegningerne.