Baggrund og formål

Baggrund

Nyborg Byråd har truffet beslutning om udarbejdelse af nærværende lokalplan for at muliggøre udstykning af området øst for Lindenborgvej og nord for Fynsvej i den vestlige del af Nyborg. Udstykningen skal danne grundlag for et nyt boligområde bestående af åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse. 

Baggrunden for beslutningen kommer i forbindelse med vedtagelsen af Planstrategi 2019, hvor det blev besluttet, at Nyborg Kommune vil udlægge nye bæredygtige byvækstarealer vest for Nyborg, i tilknytning til Jagtenborgkvarteret, for at sikre et fremtidigt udbud af attraktive parcelhusgrunde.

Området er ved lokalplanens udarbejdelse ikke omfattet af en lokalplan, hvorfor udarbejdelse af denne lokalplan er nødvendigt for at efterleve kommunens ambition om at udvikle nye boligområder og således tilbyde et varieret udbud af boliger i Nyborg Kommune. 

Formål

Det er lokalplanens formål at udlægge et område ved Lindenborgvej i Nyborg til tæt-lav og åben-lav boligbebyggelse.

Lokalplanen opdeles i delområde A, B og C til af hhv. åben-lav og tæt-lav bebyggelse samt område til rekreative formål. Lokalplanen fastlægger rammerne for området og sikrer, at der med afsæt i områdets terræn- og landskabelige forhold gives mulighed for ca. 22 parcelhuse og ca. 8 rækkehuse. Lokalplanen fastlægger krav til minimumsgrundstørrelser for åben-lav og tæt-lav samt bestemmelser, der udlægger arealer til rekreativt formål til fælles friarealer og naturområde. Der stilles desuden krav til håndtering af overfladevand og beskyttelse af grundvandsinteresser i lokalplanen. 

Målet med lokalplanen er ligeledes at skabe et attraktivt boligområde med variation i boligtyper og med en organisk illustrationsplan, der honorerer de omkringliggende landskabelige- og naturmæssige kvaliteter. Med lokalplanen planlægges der således for, at området indrettes og tilpasses omgivelserne gennem grønne, fælles friarealer, beplantningsbælter og integration af træer og buske langs boligvej og i skel, men også at området bliver en naturlig forlængelse af det tilstødende boligområde i syd. 

Med lokalplanen fastlægges der hertil bestemmelser for områdets vejbetjening, stisystemer, parkering og ubebyggede arealer samt sikres, at bebyggelsen har en homogen materiale- og farveholdning.