Baggrund og formål

Baggrund

Nyborg Byråd har truffet beslutning om udarbejdelse af nærværende lokalplan på baggrund af et ønske om at skabe plads til flere små og billige boliger i Nyborg by. Mange nye etageboliger i byen, der er opført de seneste år, er store og ligger på dyre grunde ved havnefronten. Det gør boligerne dyre og utilgængelige for mange. Nyborg Byråd ønsker imidlertid at sikre, at alle kan finde boliger til en overkommelig pris i Nyborg. 

Ejeren af ejendommen Knudshovedvej 57-59, 5800 Nyborg ønsker at opføre yderligere seks mindre boliger på grunden som en huludfyldning. Nyborg Byråd vil med denne lokalplan give mulighed herfor og med planen samtidig sikre, at boligerne indpasses på en fornuftig måde ift. det eksisterende byområde.

Nyborg Byråd vedtog 25. august 2020 lokalplan nr. 318 for mindre boliger ved Knudshovedvej i Nyborg. Planklagenævnet ophævede på baggrund af en klage over bl.a. planens parkeringsbestemmelser lokalplanen 25. marts 2021. Planklagenævnet fandt, at lokalplan var i uoverensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser for parkering til boliger. Nævnet fandt, at dette er så væsentlig en retlig mangel, at lokalplanen skulle ophæves.

Nærværende lokalplanforslag er en genfremsættelse af den nu ophævede lokalplan. Lokalplanen følges af et kommuneplantillæg, der præciserer kommuneplanens parkeringsbestemmelser for grunden (lokalplanområdet), så kommuneplanen og lokalplanen er i overensstemmelse. Der er kun foretaget redaktionelle ændringer af lokalplanforslaget ift. den nu ophævede lokalplan nr. 318.

Formål

Denne lokalplan har til formål at muliggøre en huludfyldning med seks boliger på ejendommen Knudshovedvej 57-59 i Nyborg. Ejendommen rummer i forvejen seks etageboliger i en etageejendom fra slutningen af det 19. århundrede.

Lokalplanen skal sikre, at boligerne indpasses på grunden på en sådan måde, at alle beboere fortsat har adgang til fri- og opholdsarealer, parkeringspladser mv., og sådan, at den nye bebyggelse indpasses fornuftigt i det eksisterende byområde. Sidstnævnte skal bl.a. sikres gennem bestemmelser om den nye bygnings arkitektur, så den i udseende og størrelse harmonerer med det omkringliggende bymiljø. Slutteligt skal planen sikre, at naboer ikke påvirkes i væsentlig grad af den nye bygning.