Påvirkning af produktionsvirksomheder

Planområdet ligger ved et af Nyborgs store erhvervsområde, erhvervsområde vest. Erhvervsområdet er planlagt til mere miljøtunge virksomheder. Området er planlagt ud fra et zoningsprincip, hvor de mest miljøbelastende virksomheder placeres centralt i området, længst fra omgivende boligområder.

Lokalplanområdet er indenfor 500 meter fra flere produktionsvirksomheder. Planområdet ligger desuden inden for en i Kommuneplan 2017 udlagt konsekvenszone omkring erhvervsområder forbeholdt produktionsvirksomheder mv. Inden for de udpegede konsekvenszoner omkring erhvervsområderne forbeholdt produktionsvirksomheder skal der ved lokalplanlægning redegøres for planens virkning på produktionsvirksomheder, herunder virksomhedens drifts- og udviklingsmuligheder. 

Lokalplanen vurderes ikke at kunne medføre skærpede miljøkrav til produktionsvirksomhederne, da der mellem planområdet og erhvervsområdet allerede ligger boligområdet langs Pilsgårdsvej, der medfører en række begrænsninger i de nærmeste virksomheders muligheder for aktiviteter, der betyder, at det nye boligområde ikke vurderes at kunne blive en begrænsende faktor i virksomhedernes drifts- og udviklingsmuligheder. De med lokalplanen muliggjorte boliger vil ikke kunne gives en højde på mere end 8,5 m, hvilket også er gældende for det eksisterende boligområde, hvorfor der heller ikke vurderes at kunne ske en påvirkning ved røg, støv eller anden luftforurening.

Figur 14: Områder til produktionsvirksomheder og konsekvensområder som fastlagt i Kommuneplan 2017.