Vej og trafik

Vej- og stiplanlægning

Der er vejadgang til lokalplanområdet fra Ellestedvej, som i den overordnede vejplan har status som primær fordelingsvej.

Der er over matrikel 7æ af Kullerup by, Ellested udlagt vejadgang til matrikel 7n af Kullerup by, Ellested.

Trafikplan og kollektiv transport

Rute 711- Villumstrup - Herrested - Måre- Ellested- Ørbæk har stop ved Ellestedvej, lige ud for planområdet.