Servitutter

Inden for lokalplanens delområde D , Se kortbilag 2, ligger en Spildevandsledning. Ledningstraceet er tinglyst på bl.a. matr. nr. 927a af Nyborg bygrunde, der er en del af planområdet. 

I servitutten fastsættes det bl.a., at inden for et passende afstand til hver side af ledningens midte, gælder, at arealet ikke må bebygges eller beplantes med træer med dybtgående rødder eller benyttes på anden måde, der kan være til gene for ledningsanlægget. Påtaleberettiget er ledningsejeren, NFS.