Baggrund og formål

Baggrund

Nyborg Kommune har, på baggrund af et lavt udbud af byggegrunde til parcelhuse og tæt-lav boliger i Ullerslev, udlagt arealer i kommuneplanen til boliger på hhv. øst og vestsiden af Kertemindevej.

I april 2021 vedtog Nyborg Byråd lokalplan nr. 319, der muliggør udvikling af første etape af den del af boligområdet, der ligger øst for Kertemindevej.

Nærværende lokalplan udarbejdes for at give mulighed for udbygning af de næste etaper i den resterende del af boligområdet, øst for Kertemindevej.

Byrådet har på denne baggrund besluttet at udarbejde nærværende lokalplan med det formål at skabe et varieret og bæredygtigt boligområde af høj kvalitet med miljømæssige og rekreative værdier, der respekterer vandindvindingsinteresserne i området.

Formål

Det er lokalplanens primære formål at udlægge arealer til boliger i form af åben-lav og tæt-lav bebyggelse i sammenhæng med den eksisterende by i Ullerslev og det allerede planlagte boligområde i første etape.

Planen skal skabe sammenhængende friarealer mellem boligerne, der kan medvirke til at muliggøre nedsivning af regnvand og binde området sammen som grønne kiler med et stisystem, som også forbinder til et større naturområde nord for planområdet.

Lokalplanen skal skabe et attraktivt boligområde, hvor boligerne samles i mindre klynger omkring fælles friarealer. Der gives mulighed for variation i materialevalg boligklyngerne imellem, så hver klynge kan få sin egen karakter – både arkitektonisk og med den beplantning, der vælges i friarealerne.