Klimatilpasning

Planområdet ligger i kanten af et udpeget fokusområde i Nyborg Kommunes klimatilpasningsplan. I Nyborg Vest er flere områder udpeget som områder med høj risiko for skader ved skybrud, da der er stor sandsynlighed for oversvømmelser, der kan forekomme selv ved mindre kraftige regnhændelser. Der har endnu ikke været oversvømmelser i området. Nyborg Vest er derfor udpeget som fokusområde, hvor der i fremtiden kan ske skader ved oversvømmelser.

I fokusområderne skal nye byggerier og anlæg sikres mod store værditab ved oversvømmelser fra ekstremregn ved at der gennemføres en vurdering af risikoen og med forslag til håndtering af denne. Alternativt skal bygherre godtgøre, at der ikke vil ske oversvømmelser på stedet.

En del af planområdet er tidligere i mose og på den del, der ligger nærmest boligerne ved Mosevej er der risiko for større vandsamlinger ifm. ekstremnedbørs hændelser. Det er derfor vigtigt, at området forberedes til at håndtere større regnmængder og det overfladevand det medfører indenfor planområdet i en ekstremhændelse.

Figur 16: Illustration af, hvor regnvand vil samle sig i en dybde på mere end 10 cm ved 150 mm nedbør. Det ses særligt, at der vil samle sig vand langs skel til boliger mod sydøst.

Der planlægges en håndtering af overfladevandet, hvor det ledes til større regnbassiner, der under normale omstændigheder fungerer som friarealer. I disse sænkede arealer kan der opstuves vand ifm. ekstremnedbør.

Der er ifm. planarbejdet lavet en beregning på vandhåndtering på grunden i tilfælde af en 100 års nedbørshændelse. Det er forudsat, at regnen falder over en periode på 4 timer. Med den skitserede løsning er det vist, at vandmængderne ved en 100 års nedbørshændelse kan håndteres på egen grund, og at det ikke vil have en negativ påvirkning på naboarealer.

Planområdet ligger ikke i nærheden af kysten og er ikke i risiko for oversvømmelse fra havet.