Forsyning

Varmeplan

Lokalplanområdet ligger i fjernvarmeområde , så ny bebyggelse skal tilsluttes fjernvarme. Der kan suppleres med alternativ opvarmning f.eks. solvarme efter regler fastsat af Nyborg Kommune.

Spildevandsplan

Området er planlagt separatkloakeret og derfor skal spildevand og regnvand separeres før tilslutning til det offentlige spildevandsanlæg. Af ressourcemæssige hensyn er det ønskeligt at nedsive regnvand. Miljømyndigheden kan, på nærmere givne vilkår, give tilladelse til nedsivning af regnvand fra tage og overfladevand fra befæstede arealer. Tilladelsen kan som hovedregel kun gives, hvis nedsivningen kan ske uden risiko for grundvandet, hvis det er geoteknisk muligt og hvis det kan ske uden ulemper for naboer. Grundet de lave terrænkoter i området er grundvandsstanden i perioder høj. Etablering af lokal regnvandsbortledning via faskiner eller lignende vil være vanskelig grundet grundvandsniveauet.

Spildevandsplanen tillader en maksimal afløbskoefficient på 0,8 i planområdet. 

Vandforsyning

Lokalplanområdet ligger i et område der forsynes med vand fra NFS A/S, og ny bebyggelse forudsætter tilslutning fra dette vandværk.

Elforsyning

Elforsyningen til lokalplanområdet varetages af Vores Elnet A/S.