Støjforhold

En lokalplan må som udgangspunkt ikke udlægge støjbelastede arealer til støjfølsom anvendelse, f.eks. boliger. En lokalplan må kun udlægge støjbelastede arealer til støjfølsom anvendelse, hvis planen med bestemmelser om etablering af afskærmningsforanstaltninger kan sikre den fremtidige anvendelse mod støjgener.

De vejledende støjgrænser fra Miljøstyrelsen er formuleret for indikatoren Lden. Den udtrykker års-middelværdien af støjen udendørs og tillægger støjbegivenheder i aften- og natperioden højere vægt end støjen om dagen. Den har derfor også en bedre sammenhæng med den måde, støjen opleves på, end støjens gennemsnit.

Støj fra vejtrafik

Miljøstyrelsen har fastsat vejledende grænseværdier for støj fra vejtrafik. Efter Bygningsreglement 2018 gælder der endvidere krav om at støjen indendørs ikke må overstige Lden 33 dB. Se tabellen nedenfor. 

Lden i dB Udendørs og på facader Indendørs med åbne vinduer Indendørs med lukkede vinduer
Boliger (og udendørs opholdsarealer) 58 46 33

Tabel: Grænseværdier for støj fra vejtrafik. Støjgrænserne er nærmere defineret i Miljøstyrelsens vejledning nr. 4/2007, ”Støj fra veje” og Bygningsreglement 2018.

Ansøger har til planlægningen af området fået udarbejdet en beregning af vejtrafikstøj i planområdet. Beregningen er udarbejdet af rådgivningsvirksomheden dB støj. Beregningen er baseret på en fremtidig trafiksituation på Skaboeshusevej, hvor både nærværende plan og boligprojektet på Strandhøjen er realiseret. Projektåret er sat til 2031. Støjberegningen er baseret på nedenstående trafikinput. Støjberegningerne er udført for bebyggelsen uden afværgeforanstaltninger mod Skaboeshusevej. 

Vejstrækning Tælling (2015) ÅDT 2031 - basis Tilvækst Strandhøjen Tilvækst lokalplanområdet ÅDT 2031 - med tilvækst Hastighed Andel tung trafik
Skaboeshusevej
syd for Harevænget
3.320 4.210 450 125 4.800 55 km/t 6,3%

Tabel: Forudsætninger for beregning af støjpåvirkning fra vejtrafikken på lokalplanområdet.

Beregningerne viser, at støjgrænsen på Lden 58 dB er overholdt på facader og opholdsarealer med undtagelse af den vestligste del af byggefelt B mod Skaboeshusevej, som ligger længst mod nordvest, og som ligger tættere på Skaboeshusevej end de øvrige boliger i bebyggelsesplanen. Her kan der for gavl samt ved grundskel ved bolig beregnes op til Lden 59 dB.

I støjnotatet anføres det, at den støjbelastede facade planlægges som "en gavl, der kan anlægges uden vinduer og døre, og overskridelsen har derfor ingen mærkbar betydning for beboerne. Så selvom grænseværdien formelt er overskredet ved denne facade/gavl har det ingen praktisk betydning for støjniveauet indendørs eller på udendørs opholdsarealer, og derfor vil hensigten med de vejledende grænseværdier i praksis være overholdt." Det bemærkes endvidere, at "Hvis der placeres et skur i forlængelse af gavlen eller et mindre lukket hegn, må støjgrænserne forventes at være overholdt på de udendørs opholdsarealer lige omkring boligen."

Nyborg Kommune vurderer på baggrund af støjberegningen, at det nye boligområde kan planlægges sådan, at nye boliger ikke vil blive belastet af støj fra vejtrafikken i 2031. Lokalplanen indeholder en bestemmelse, der sikrer, at der ikke kan etableres boliger, hvor de vejledende grænseværdier for vejtrafikstøj er overskredet på facaden, indendørs og på udendørs opholdsarealer. Med denne bestemmelse sikres det at en bolig i den vestligste del af byggefelt B mod Skaboeshusevej indrettes, så de vejledende grænseværdier overholdes, f.eks. som beskrevet i støjnotatet.

Støj fra virksomheder

Lokalplanområdet støder op til virksomhederne Serviceteamet, Nyborg Kommune og Beredskab Fyn. Virksomhederne vurderes ikke at medføre støj, der kan påvirke boligområdet væsentligt.