Planlægning i kystnærhedszonen

Lokalplanområdet er beliggende mindre end 3 km fra Storebælt og er derfor omfattet af bestemmelserne i Planlovens kapitel 2a om planlægning i kystområdet (§ 5a, stk. 4). Lokalplanområdet er placeret ca. 850 m fra kysten ved Storebælt. Området er derfor omfattet af den kystnære del af byzonen.

Ved planlægning inden for den kystnære del af byzonen skal der redegøres for, hvordan ny bebyggelse vil påvirke kysten visuelt, og der skal gives en begrundelse for bygningshøjder over 8,5 m i højden.

Nyborg Kommune finder, at den muliggjorte bygningshøjde på ca. 16 m er foreneligt med områdets karakter, og at bebyggelsen ikke vil påvirke kysten visuelt. Bebyggelsen vil ikke kunne ses fra Storebælt. Bebyggelse i 4 etager og ca. 16 m i et centralt beliggende, stationsnært byomdannelsesområde vurderes at være en fornuftig udnyttelse af arealer, der kan understøtte en levende bymidte, brug af offentlig transport og en visuel sammenbinding af byen. Afstanden til kysten og det faktum, at bebyggelsen ikke kan ses fra kysten betyder, at Nyborg Kommune ikke vurderer, at planerne er forenelige med planlovens bestemmelser vedr. planlægning i kystområdet.