Bæredygtighed

Planstrategien for Nyborg Kommune arbejder for at kommunen kan udvikle sig på et bæredygtigt grundlag. Dels ved at fokusere på sundhed og dels gennem bæredygtig planlægning mm. Denne lokalplan understøtter en bæredygtig udvikling i kommunen ved:

  • at planlægge et boligområde inden for landsbyafgrænsningen som "huludfyldning" i overensstemmelse med en gældende landzonelokalplan
  • at sikre minimal påvirkning af grundvandsressourcen gennem planlægningen
  • at området planlægges til at kunne håndtere fremtidige ekstreme regnhændelser
  • at sikre gode grønne friarealer til beboerne
  • at den eksisterende beplantning bevares i størst muligt omfang