Støjforhold

Den planlagte anvendelse inden for lokalplanområdet vil ikke medføre støj, der kan genere eksisterende eller mulig anvendelse af naboområderne.

Trafikstøj

De vejledende støjgrænser fra Miljøministeret er formuleret for indikatoren Lden. Den udtrykker års-middelværdien af støjen udendørs og tillægger støjbegivenheder i aften og natperioden højere vægt end støjen om dagen. Den har derfor også en bedre sammenhæng med den måde, støjen opleves på, end støjens gennemsnit.

På nedenstående figur vises at lokalplanområdet er berørt med 58-63 dB fra Fynske Motorvej samt jernbanen.

Ifølge miljøstyrelsens vejledning nr. 4 fra 2007 ”Støj fra veje” skal der i boligområder, hvor støjbelastning fra trafikken overstiger den vejledende grænseværdi på Lden 58 dB, udføres afhjælpende bygningsmæssige foranstaltninger, så bygningsreglementets grænseværdi på Lden 33 dB er overholdt indendørs i boliger. Endvidere skal der sikres udendørs opholdsarealer tilknyttet boligerne, hvor Lden 58 dB er overholdt.

Idet den orienterende støjberegning viser, at den vejledende støjgrænseværdi på Lden 58 dB er overskredet væsentligt i lokalplanområdet, skal bygherre udarbejde en støjredegørelse, der dokumenterer overholdelse af støjgrænseværdierne. Dokumentationen skal indeholde beskrivelse af eventuelle støjreducerende foranstaltninger.

Figur: Grøn farve illustrerer støj fra jernbane, mens pink illustrerer støjen fra Fynske Motorvej. Lokalplanområdet påvirkes med 58-63 dB fra Fynske Motorvej, og 58-63 dB fra jernbanen