Vej og trafik

Vej- og stiplanlægning

Der er vejadgang til lokalplanområdet fra Lystbådevej og Dyrehavevej. Lystbådevej har i vejplanen status som fordelingsvej og Dyrehavevej har status som gennemfartsvej.

Lokalplanen bibeholder alle nuværende vej- og stiforhold. 

Nyborg Kommune arbejder med et projekt for forbedring af vejforholdene mellem Lystbådevej 2-12 og kajkanten, herunder en optimering af parkeringsforholdene. Dette arbejder berøres ikke af lokalplanen.

Kollektiv transport

De nærmeste busstoppesteder ligger på Dyrehavevej ved den vestlige adgang til lokalplanområdet. Stoppestederne betjenes pr. marts 2022 af en række busruter til bl.a. Nyborg Station og Svendborg-Faaborg.

Trafik

Realisering af lokalplanens muligheder vurderes ikke at kunne give anledning til væsentlig forøgelse af trafikmængden til og fra området eller internt i området.

Der er i dag konstateret udfordringer i forbindelse med udkørsel fra området til Dyrehavevej via Lystbådevej. Lokalplanens muligheder vurderes ikke at kunne medføre en væsentlig forværring af denne udfordring.