Planlægning i kystnærhedszonen

Lokalplanområdet er beliggende direkte ned til inderhavnen og Nyborg Fjord og er derfor omfattet af bestemmelserne i Planlovens kapitel 2a om planlægning i kystområdet (den kystnære del af byzonen, planlovens § 5a, stk. 4).

I redegørelsen til lokalplanforslag for bebyggelse og anlæg i de kystnære dele af byzonerne, der vil påvirke kysten visuelt, skal der gøres rede for påvirkningen. Såfremt bebyggelsen afviger væsentligt i højde eller volumen fra den eksisterende bebyggelse i området, skal der gives en begrundelse herfor.

Lokalplanen muliggør bebyggelse i lokalplanområdet, der er højere end den eksisterende og højere end den hidtidige planlægning har tilladt. Med lokalplanen tillades byggeri op til 9 m i højden mod en mulighed for op til 7 m i den hidtidige planlægning. 

Nyborg Kommune vurderer ikke, at den tilladte bygningshøjde på op til 9 m vil medføre en væsentlig påvirkning af kysten. 

Den muliggjorte bebyggelse afviger ikke væsentligt i højde eller volumen fra den eksisterende bebyggelse i området - fx er etageejendommen umiddelbart nord for området ca. 9 m højt og villabebyggelsen langs Dyrehavevej vest for lokalplanområdet har en lignende højde og ligger væsentligt højere i terræn.

Højden på 9 m er fastsat for at muliggøre bebyggelse i to etager og samtidig muliggøre sikring mod oversvømmelser af bolig- og erhvervsetager.