Kommuneplanen

Hovedstruktur, mål og retningslinjer

Nyborg er kommunens hovedby, hvor der udlægges byzonearealer til hovedparten af det forventede antal nye boliger i perioden 2020-2032. Som hovedby rummer Nyborg by funktioner, der omfatter hele kommunen. I Nyborg by udlægges desuden byzonearealer til detailhandel, kontorer, produktionsvirksomhed og større virksomheder inden for transport, en gros og lager m.v.

Et af de opstillede mål for byen er: Nyborg by skal styrkes som det naturlige center og trafikale knudepunkt på Østfyn med fokus på varieret bosætning, erhvervsudvikling, kulturarv, attraktivt byliv og rekreation.

Bymønster og byudvikling

Byudviklingsområderne skal etableres i umiddelbar tilknytning til den eksisterende by, og rummeligheden i allerede udlagte byzonearealer skal så vidt muligt udnyttes, før der udlægges nye byzonearealer.

Lokalplanområdet indgår som en eksisterende rummelighed i et centerområde i byzone.

Befolknings- og boligudvikling

Der skal sikres et varieret boligudbud, som kan imødekomme de forskellige ønsker om boligtyper og størrelser, der efterspørges.

Klimatilpasning 

I et udpeget område, som kan blive udsat for oversvømmelse, og hvor der planlægges for byudvikling, særlige tekniske anlæg, ændret arealanvendelse m.v., skal der optages bestemmelser i en lokalplan om sikring af afværgeforanstaltninger. Konkret stilles krav om laveste sikringskote, eller andre foranstaltninger der sikrer mod skader som konsekvens af stormflod op til kote 2,5 m.

Kommuneplantillæg 

Lokalplan nr. 330 ligger indenfor kommuneplanramme 1.C.8 - Nyborg, Svanedammen. Rammeområdet er udlagt til centerområde med mulighed for blandet bolig- og erhverv, samt butikker.  

Der er i forbindelse med lokalplan nr. 330 udarbejdet et kommuneplantillæg, som regulerer krav til antallet af parkeringspladser indenfor rammeområde 1.C.8. 

Kommuneplantillæg nr. 5 for parkering ved Bryggerivej i Nyborg nedsætter parkeringskravet tilknyttet etageboliger fra 1½ p-plads pr. bolig til 1 p-plads pr. bolig. 

Det nedsatte parkeringskrav begrundes i områdets centrale placering i Nyborg, hvorved indkøb og service er let tilgængeligt, samt nærhed til Nyborg station, som sikrer gode bus- og togforbindelser både lokalt på Fyn og Danmark i øvrigt. Et nedsat krav til parkeringspladser tilknyttet centralt beliggende boliger vil, på sigt og indirekte, understøtte kommunens politik for grøn omstilling, idet antallet af biler pr. husstand forventes reduceret som følge af begrænset adgang til nære parkeringspladser.

Øvrige bestemmelser indenfor rammeområde 1.C.8 er uændrede. 

For rammeområdet er der fastlagt et maksimalt etageantal på 5 etager og en maksimal bygningshøjde på 18 m. For hele rammeområdet, hvoraf lokalplanområdet kun udgør ca. en fjerdedel, kan der maksimalt opføres 11.500 etagemeter. 

I rammen står der anført, at der i forbindelse med udvikling af området skal inddrages relevante hensyn fra Nyborgs strategiske udviklingsplan – en samlet by, herunder fokus på forandring af Storebæltsvej fra indfaldsvej til bygade. Det betyder blandt andet, at ny bebyggelse skal placeres med facader, der henvender sig mod Storebæltsvej af hensyn til at afgrænse og aktivere gaden. Skalaen i større bebyggelser skal nedbringes ved at opdele bygningens volumen i mindre enheder eller ved at variere facadens design. Derudover skal kantzonerne langs vejen begrønnes og om muligt aktiveres. 

Lokalplanen er udarbejdet i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser for området.

Detailhandel 

Lokalplanområdet ligger indenfor bymidteafgrænsningen, jf. kommuneplanens detailhandelsstruktur.  

Nyborgs bymidte afgrænses med udgangspunkt i den historiske bymidtes handels- og servicefunktioner. Bymidtens vækstretning er mod øst, i retning af det aktuelle lokalplanområde, så der sikres en sammenhæng med udviklingsområderne ved Nyborg Station, Svanedammen, de nye områder på færgelejerne og byomdannelsesområderne ved Storebæltsvej.

Mod øst er der desuden udlagt et aflastningsområde til større butikker langs Storebæltsvej - det gamle "Lyn-frosten", hvor der er god adgang for alle trafikanttyper.

Lokalplanområdet er beliggende mellem den historiske bymidte (defineret som indenfor voldene) og et nyt aflastningsområde langs med Storebæltsvej ("Lynfrosten") 

Lokalplanområdet er placeret mellem den historiske bymidte, som er karakteriseret ved mindre detailhandelsbutikker, og det nye aflastningsområde ved det gamle "Lynfrosten" som giver mulighed for andre og større  butikstyper. Lokalplanområdet ligger desuden imellem to dagligvarebutikker på Storebæltsvej, hhv. REMA1000 og ALDI.  

Kommuneplanen beskriver i detailhandelsredegørelsen, at: Butikker med butiksstørrelser under 500 m2 skal placeres i den historiske bykerne inden for voldene for at styrke miljøet her. Den maksimale butiksstørrelsen inden for voldene er 1.500 m2. Uden for voldene må bruttobutiksarealet for den enkelte butik være max. 3.500 m2 for dagligvarebutikker og max. 2.000 m2 for udvalgsvarebutikker. I bymidten øst for bykernen skal der planlægges for butikker med butiksstørrelser over 500 m2 bruttobutiksareal.

Lokalplanen for Bryggerivej giver mulighed for, at der kan indrettes butikker i bebyggelsens stueetage med et areal på minimum 500 m2 for den enkelte butik og maksimalt 1000 m2. Det samlede butiksareal indenfor lokalplanområdet må ikke overstige 1000 m2. På den måde sikres mulighed for at etablere mindre butikker til områdets lokale forsyning, som samtidig kan fungere i samspil med boliger, de trafikale forhold og som respekterer den overordnede detailhandelsstruktur for Nyborg By.