Høringsmuligheder og planens status

Lokalplanen er endelig vedtaget af Nyborg Byråd 25. juni 2024.  

Lokalplanen har været offentliggjort i perioden 4. marts til den 29. april 2024.

Klagevejledning

Byrådets afgørelse om forhold, der er omfattet af lov om planlægning (lovbek. nr. 572 af 29/05/2024) kan for så vidt angår retlige spørgsmål påklages Planklagenævnet.

Byrådets afgørelse om forhold, der er omfattet af lov om planlægning, kan for så vidt angår retlige spørgsmål påklages Planklagenævnet. Eventuel klage over retlige spørgsmål skal indgives ved brug af Klageportalen via borger.dk eller virk.dk. Klagen skal være indgivet inden 4 uger efter modtagelse af afgørelsen. Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder efter modtagelsen af afgørelsen. Vejledning til Klageportal og gebyrordning findes på www.nævneneshus.dk. Gebyret er p.t. 900 kr. for private og 1.800 kr. for virksomheder. Gebyret tilbagebetales hvis klagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, hvis du får helt eller delvis medhold i din klage, eller hvis klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse, eller fordi klagen ikke er omfattet af Planklagenævnets kompetence. Ønskes afgørelsen indbragt for domstolene, skal dette ske inden for 6 måneder fra modtagelse af afgørelsen fra Planklagenævnet.

Du kan læse mere her: klagevejledning.

Miljøvurdering 

Efter lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (Lovbekendtgørelse nr. 4 af 3/1/2023) skal planer, der tilvejebringes inden for fysisk planlægning, miljøvurderes. Såfremt planen kun omfatter et mindre område på lokalt plan skal planen imidlertid screenes, for at afgøre, hvorvidt planen kan forventes at medføre væsentlige miljømæssige påvirkninger. Hvis planen ikke forventes at medføre væsentlige miljømæssige påvirkninger skal planen ikke miljøvurderes.

Det er i screeningen vurderet, at lokalplanen ikke vil medføre væsentlige miljøpåvirkninger. 

Her lægger kommunen vægt på:

  • at planlægningen kun fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan og at planen ikke berører internationale naturbeskyttelsesområder.
  • at der i planlægningen er taget hensyn til den visuelle påvirkning af ny bebyggelse i området med bestemmelser om nedtrapning af etager og bestemmelser om skift i facadematerialer. 
  • at der er sikret parkeringspladser til ejendommene indenfor lokalplanområdet i overensstemmelse med gældende parkeringsnorm vel vidende, at det hidtidige overskud af offentlige parkeringspladser i Ullerslev bymidte reduceres.
  • at der er skabt overblik over hvilke afledte trafikale projekter, som den aktuelle planlægning kan medføre på sigt, og at det er sandsynliggjort, at det fysisk kan gennemføres.
  • at lokalplanen fastsætter bestemmelser om maksimale befæstelsesgrader af hensyn til at fremtidssikre området i forhold til håndtering af overfladevand.
  • at lokalplanen fastholder områdets generelle anvendelse til centerområde, hvilket betyder at nye boliger indenfor planområdet skal tåle en højere støjgrænse end tilstødende boligområder. Omvendt er lokalplanområdet omgivet af boligområder, hvilket allerede begrænser støjudbredelsen fra butikker og erhverv væsentligt.

Efter en vurdering efter § 8 stk. 2 i lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (Lovbekendtgørelse nr. 4 af 3/1/2023) er der derfor ikke foretaget en miljøvurdering af lokalplan nr.  342 efter § 8 stk. 1. Afgørelsen, der er truffet efter § 10 i loven, er annonceret og offentlig bekendtgjort sammen med lokalplanforslaget den 4. marts 2024.  

Der kan indgives klage over at der ikke er gennemført en miljøvurdering. Du kan se klagevejledningen ovenfor.